Kontakt

Dane teleadresowe KIO

ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Prezes

(22) 458 78 40
fax: (22) 458 78 00

Wiceprezes

(22) 458 78 40
fax: (22) 458 78 00

Inspektor Ochrony Danych: e-mail: iod.kio@uzp.gov.pl

Sekretariat Biura Odwołań: (22) 458 78 01

Fax: (22) 458 78 00

Sprawy odwoławcze w toku: (22) 458 78 05 (wokanda), (22) 458 78 06 (uzupełnianie braków formalnych odwołań)

Sprawy dot. orzeczeń KIO: (22) 458 78 68 (w godz. 7.00-16.15)

Sprawy dotyczące skarg na orzeczenia KIO: (22) 458 78 09 (w godz. 7.00-15.00)

Informacje na temat bieżących sentencji orzeczeń KIO można uzyskać wysyłając wniosek na adres e-mail: sentencje@uzp.gov.pl

Dokumenty wnoszone na piśmie należy składać w Kancelarii Urzędu oraz Krajowej Izby Odwoławczej znajdującej się na 4 piętrze - pokój nr 504

w dni powszednie w godz. 7:30 - 16:15

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

UWAGA! Informujemy, że powyżej wskazany e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00