Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381).

Aby uzyskać informacje na temat postępowania oraz wymaganych dokumentów, prosimy zapoznać się z treścią ogłoszenia.

Zgodnie z art. 474 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) w skład Krajowej Izby Odwoławczej powoływane są osoby, które (w ramach limitu określonego w ogłoszeniu, tj. 8 osób – zgodnie z treścią ogłoszenia) uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i spełniają następujące wymagania:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • posiadają wyższe wykształcenie prawnicze,
  • złożyły egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora, wykonywały zawód notariusza lub posiadają tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego,
  • wyróżniają się wiedzą z zakresu zamówień oraz prawa cywilnego i posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • mają nieposzlakowaną opinię,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ukończyły 29 lat,
  • posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, albo złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w zależności od klauzuli nadanej informacjom, o dostęp do których ubiega się członek Izby, lub funkcji, którą ma pełnić.

Zgłoszenia na członka Krajowej Izby Odwoławczej należy składać do dnia 8 lipca 2022 r. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynie ono na wskazany adres nie później niż w dniu, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych - kontakt: postepowanie.kwalifikacyjne@uzp.gov.pl

Zachęcamy do skorzystania z formularza Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Izby Odwoławczej

Materiały egzaminacyjne z poprzednich postępowań kwalifikacyjnych

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00