RODO

Klauzula informacyjna dla stron i osób biorących udział w postępowaniu odwoławczym przed
Krajową Izbą Odwoławczą

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej z siedzibą ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 458 78 40;

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod.kio@uzp.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.);
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie KIO oraz pracownicy UZP wskazani do przygotowania i przeprowadzenia postępowania odwoławczego, strony i uczestnicy postępowania odwoławczego oraz inne osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania odwoławczego w oparciu o obowiązujące przepisy;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczonych zgodnie z przepisami archiwalnymi, za wyjątkiem przypadków, w których w  wyniku ekspertyzy archiwalnej okres przechowywania zostanie wydłużony;
 6. posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
  • na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jak również konsekwencje ich niepodania, wynikają z obowiązujących przepisów prawa;
 9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00