Nowelizacja ustawy Pzp

Informujemy uprzejmie, że ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw została w dniu 13 lipca b.r. opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020. Nowela wchodzi w życie w dniu 28 lipca 2016 r. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Znowelizowane przepisy, których zasadniczym celem jest implementacja dyrektyw w sprawie zamówień publicznych do prawa polskiego, niosą zmiany również w zakresie procedury odwoławczej:

  1. rozszerzają możliwość zaskarżenia w postępowaniach o wartości poniżej „progów europejskich” – odwołanie jest dopuszczalne wobec wyboru najkorzystniejszej oferty i opisu przedmiotu zamówienia
  2. przedłużają termin na dokonanie czynności w postępowaniu odwoławczym, kończący się w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy do pierwszego dnia roboczego po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy
  3. pozwalają na uwzględnienie odwołania, wycofanie odwołania oraz zgłoszenie sprzeciwu w odniesieniu do części zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Pełny tekst ustawy nowelizującej dostępny jest tu:

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00