Elektroniczne wnoszenie odwołań za pośrednictwem platformy ePUAP

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawodawca nie wskazał w tym zakresie możliwości zastosowania rozwiązania alternatywnego, jakim jest Profil Zaufany.

Niedopuszczalne jest zatem złożenie do Prezesa KIO odwołania podpisanego Profilem Zaufanym na platformie ePUAP.

W wyniku zidentyfikowania możliwości podpisywania Profilem Zaufanym odwołań wnoszonych w postaci elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, Centralny Ośrodek Informatyki sprawujący nadzór nad systemem ePUAP, podjął natychmiastowe działania zmierzające do przywrócenia stanu właściwego dla obowiązujących uregulowań, uniemożliwiając podpisanie odwołania profilem zaufanym.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00