Udział Krajowej Izby Odwoławczej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Wschodnim Forum Zamówień Publicznych

16 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Wschodnie Forum Zamówień Publicznych pt. „Procedura Zamówień Publicznych” w Lublinie. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zgromadziła licznych przedstawicieli środowisk naukowych oraz uczestników rynku zamówień publicznych. Wydarzenie było okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce, tendencji rozwojowych rynku zamówień publicznych oraz praktyki stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

W czasie konferencji przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławczej wygłosili referaty:

Pani Magdalena Grabarczyk – „Zaskarżanie czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej”

Pani Agnieszka Trojanowska – „Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”

Pani Katarzyna Prowadzisz – „Przesłanki odrzucenia odwołania w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej”

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00