Zielone zamówienia publiczne - szkolenie

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, w dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie organizuje jednodniowe szkolenie z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty środowiskowe w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kwalifikacji podmiotowej wykonawców oraz sposoby wykorzystania etykiet ekologicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.