Szkolenia „Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” – 13 września 2018 r.

2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 13 oraz 25 września 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, które odbędą się w Sangate Hotel Airport – Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa.

Tematyka obu szkoleń jest taka sama i obejmuje: aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wydarzenia adresowane są tylko do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych. Zasady projektu przewidują, że ten sam uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w ciągu całego okresu realizacji projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” oraz w przedmiotowych szkoleniach dopuszczalny jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z jednej jednostki. Prosimy zatem o niezgłaszanie się osób, które już brały udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”.

Zgłoszenie na szkolenie należy przesyłać za pomocą dostępnego elektronicznego formularza:

Szkolenie 13 września 2018 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału.

Szkolenia są bezpłatne, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć. Wydarzenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie drukowanymi literami wszystkich danych w poniżej załączonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM, jak również wydrukowanie i podpisanie poniżej załączonego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU oraz dostarczenie oryginałów dwóch wskazanych dokumentów w formie papierowej w dniu szkolenia.

Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku braku złożenia w dniu szkolenia w formie papierowej w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu, osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w szkoleniu mimo wcześniej przekazanego potwierdzenia udziału.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP pod numerami telefonu: 22 458-78-24 lub 22 458 78 71.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Przejdź do góry strony