Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Magdalena Olejarz

tel. (22) 458 78 24

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej realizuje zadania związane z zapewnianiem zgodności regulacji polskiego systemu zamówień publicznych z prawem europejskim oraz zadania wynikające z uprawnień Prezesa Urzędu w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. opiniowanie, pod względem zgodności z prawem unijnym w dziedzinie zamówień publicznych, projektów aktów prawnych przygotowywanych przez Urząd oraz projektów aktów prawnych przekazanych do uzgodnienia z Urzędem;
 2. doradztwo wewnętrzne w zakresie prawa unijnego na potrzeby kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu oraz opinii wydawanych przez Departament Prawny;
 3. opracowywanie projektów stanowisk Urzędu w sprawach dotyczących postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 4. opracowywanie projektów stanowisk Rządu odnośnie unijnych dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych w dziedzinie zamówień publicznych;
 5. koordynacja współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi właściwymi ministerstwami w zakresie wypracowania instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia grup roboczych, komitetów, COREPER i Rady UE;
 6. realizacja zadań związanych z wypracowywaniem stanowisk w zakresie aspektów polityki handlowej UE związanych z zamówieniami publicznymi;
 7. opracowywanie projektów stanowisk w postępowaniach wszczętych przez Komisję Europejską przeciwko Polsce w związku z naruszeniem prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych;
 8. obsługa udziału Prezesa Urzędu lub wyznaczonej przez niego osoby w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz analiza i opiniowanie materiałów rozpatrywanych przez Komitet;
 9. organizowanie współpracy Urzędu z instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim;
 10. udział w pracach Grupy Roboczej do Spraw Zamówień Publicznych działającej w ramach Rady Unii Europejskiej;
 11. udział w pracach Komitetu Doradczego do Spraw Zamówień Publicznych oraz Grupy Eksperckiej do Spraw Zamówień Publicznych działających przy Komisji Europejskiej;
 12. koordynacja działań Urzędu w ramach współpracy administracji w zakresie funkcjonowania systemu SOLVIT;
 13. inspirowanie i organizowanie uczestnictwa Urzędu w przedsięwzięciach i inicjatywach międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, w tym koordynowanie prac związanych z udziałem Urzędu w Sieci Kontaktowej ds. Zamówień Publicznych (PPN);
 14. gromadzenie i aktualizacja informacji na temat unijnego prawa w zakresie zamówień publicznych;
 15. organizowanie współpracy Urzędu z instytucjami zajmującymi się problematyką zamówień publicznych w innych krajach oraz z organizacjami międzynarodowymi, w tym z OECD, ONZ oraz Radą Europy;
 16. koordynowanie udziału Urzędu w realizacji projektów współpracy bliźniaczej realizowanych za granicą;
 17. organizacja i obsługa wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie;
 18. organizacja wyjazdów zagranicznych członków Kierownictwa oraz koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu;
 19. organizacja seminariów, konferencji i szkoleń z zakresu zadań Departamentu w porozumieniu z Departamentem Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych;
 20. realizacja i koordynacja zadań w ramach opracowanych przez Departament planów działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych;
 21. wykonywanie zadań służących realizacji celów Średniookresowych Strategii Rozwoju Kraju, w tym strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r.'\ „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020" oraz „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki";
 22. udział w działaniach realizowanych przez organy pomocnicze powołane przez Prezesa Rady Ministrów, w tym m.in. Zespół do spraw Strategii "Europa 2020" oraz „Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw".
Przejdź do góry strony