Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Artur Kowalski

tel. (22) 458 78 24

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej realizuje zadania związane z zapewnianiem zgodności regulacji polskiego systemu zamówień publicznych z prawem europejskim oraz zadania wynikające z uprawnień Prezesa Urzędu w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. opiniowanie pod względem zgodności z prawem unijnym w dziedzinie zamówień publicznych, projektów aktów prawnych;
  2. opracowywanie projektów stanowisk Rządu odnośnie unijnych dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych w dziedzinie zamówień publicznych;
  3. doradztwo wewnętrzne w zakresie prawa unijnego na potrzeby kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu oraz opinii wydawanych przez Departament Prawny;
  4. opracowywanie projektów stanowisk Urzędu w sprawach dotyczących postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w postępowaniach wszczętych przez Komisję Europejską przeciwko Polsce w związku z naruszeniem prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych;
  5. organizowanie współpracy Urzędu z instytucjami zajmującymi się problematyką zamówień publicznych w innych krajach, instytucjami Unii Europejskiej oraz z organizacjami międzynarodowymi, w tym z OECD, ONZ oraz Radą Europy;
  6. wypracowywanie stanowisk w zakresie aspektów polityki handlowej UE dotyczących zamówień publicznych;
  7. realizacja i koordynacja zadań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych.
Przejdź do góry strony