Departament Prawny

Dyrektor: Izabela Fundowicz

Z-ca Dyrektora: Brygida Brańko

tel. (22) 458 77 05

Departament Prawny realizuje zadania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych związane z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w tym dotyczące regulacji z zakresu zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi.

Departament koordynuje w ramach Urzędu, prace związane z przygotowaniem przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień.

W skład Departamentu Prawnego zwanego wchodzą następujące jednostki wewnętrzne:

 1. Wydział Opinii ds. Zamówień Publicznych;
 2. Wydział Opinii ds. Koncesji na Roboty Budowlane lub Usługi, Zamówień Sektorowych i Zamówień w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa;
 3. Wydział Legislacji;
 4. Zespół Radców Prawnych;
 5. Zespół Analiz Orzecznictwa.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Opinii ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. interpretacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy m.in. w formie opinii,
 2. przygotowywanie i upowszechnianie na stronie internetowej Urzędu opinii dotyczących zagadnień o charakterze systemowym, stanowisk, komunikatów oraz  zbiorczych opracowań tematycznych w zakresie zamówień publicznych,
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie albo projektów wkładów merytorycznych do takich odpowiedzi,
 4. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zamówień publicznych,
 5. reprezentowanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na konferencjach, seminariach, warsztatach, spotkaniach roboczych organizowanych przez inne resorty, podmioty zewnętrzne lub przez Prezesa Urzędu,
 6. wykonywanie innych czynności dotyczących w szczególności: procesu legislacyjnego, przygotowywania projektów decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu, opiniowanie wniosków o wystąpienie z powództwem o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 7. przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Wydziału na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Opinii ds. Koncesji na Roboty Budowlane lub Usługi, Zamówień Sektorowych i Zamówień w Dziedzinach Obronności  i Bezpieczeństwa należy w szczególności:

 1. interpretacja przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, m.in. w formie opinii,
 2. przygotowywanie i upowszechnianie na stronie internetowej Urzędu opinii dotyczących zagadnień o charakterze systemowym, stanowisk, komunikatów oraz  zbiorczych opracowań tematycznych w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz Prawa zamówień publicznych, w szczególności zamówień sektorowych i zamówień  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie albo projektów wkładów merytorycznych do takich odpowiedzi,
 4. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz Prawa zamówień publicznych, w szczególności zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 5. reprezentowanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na konferencjach, seminariach, warsztatach, spotkaniach roboczych organizowanych przez inne resorty, podmioty zewnętrzne lub przez Prezesa Urzędu,
 6. wykonywanie innych czynności dotyczących w szczególności: procesu legislacyjnego, przygotowywania projektów decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu, opiniowanie wniosków o wystąpienie z powództwem o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 7. monitorowanie stosowania zasad zawierania umowy koncesji oraz upowszechnianie wyników monitorowania,
 8. przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących funkcjonowania ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o funkcjonowaniu Wydziału na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Legislacji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniami i Oceną Skutków Regulacji, dotyczących systemu zamówień publicznych oraz prowadzenie prac legislacyjnych w tym zakresie;
 2. opiniowanie projektów założeń do projektów aktów prawnych, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów, otrzymanych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów i Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
 3. analiza materiałów rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i obsługa udziału Prezesa Urzędu w pracach tych Komitetów;
 4. udział w:
  1. konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach Komisji Prawniczych dotyczących projektów założeń do projektów ustaw, aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, w szczególności strategii, opiniowanych przez Urząd,
  2. w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących projekty ustaw związane z systemem zamówień publicznych,
  3. posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów rozpatrujących dokumenty związane z systemem zamówień publicznych;
 5. współpraca z Rządowym Centrum Legislacji w zakresie opracowywania,  na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów, projektów ustaw;
 6. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie dotyczące procesu legislacyjnego i podejmowanych lub planowanych działań zmierzających do zmian przepisów regulujących system zamówień publicznych albo przygotowywanie projektów wkładów merytorycznych do takich odpowiedzi;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z procesem legislacyjnym;
 8. ewidencjonowanie, gromadzenie i opracowanie wszelkich opinii, uwag oraz propozycji dotyczących systemu zamówień publicznych;
 9. obsługa udziału Prezesa Urzędu w konferencjach uzgodnieniowych oraz  w posiedzeniach:
  1. Rady Ministrów,
  2. komisji sejmowych, komisji senackich, posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu,
  3. Komisji Prawniczych,
  4. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów,
  5. Rady Dialogu Społecznego,
  6. Rady Legislacyjnej,

  - rozpatrujących dokumenty legislacyjne związane z systemem zamówień publicznych;

 10. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w szczególności:

  1. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych z pracą nad projektem,
  2. udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 11. zamieszczanie na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumentów związanych  z procesem legislacyjnym dotyczącym konsultacji społecznych i uzgodnień międzyministerialnych projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych;
 12. przygotowywanie do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu notatek  i komunikatów dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego;
 13. przygotowywanie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu:
  1. informacji dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego dotyczącego danego projektu dokumentu rządowego związanego z systemem zamówień publicznych (projekty dokumentów rządowych, pisma w sprawie),
  2. ujednoliconych tekstów: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  3. tekstów: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  4. tekstów ustaw zmieniających: ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  5. tekstów aktów wykonawczych do: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 14. prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej działalności informacyjnej w zakresie związanym z właściwością Wydziału,
 15. przygotowywanie informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Wydziału na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Zespół Radców Prawnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji  i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu,
 2. analiza podstaw do występowania z powództwami pozostającymi w zakresie właściwości Prezesa Urzędu i przygotowanie projektów pozwów,
 3. analiza podstaw do występowania  ze skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, analiza podstaw do przystąpienia przez Prezesa Urzędu do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi,
 4. przygotowywanie projektów skarg, przygotowywanie projektów przystąpień oraz opiniowanie projektów odpowiedzi na wnioski w sprawie zaskarżania orzeczeń KIO  i Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
 5. występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika w sprawach pozostających we właściwości Departamentu i w innych sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu,
 6. sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach pozostających we właściwości Departamentu,
 7. przygotowywanie informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Zespołu na potrzeby Kierownictwa Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Zespół Analiz Orzecznictwa należy w szczególności:

 1. analiza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w celu dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów  o zamówieniach publicznych w związku z przygotowywaniem opinii prawnych, podejmowaniem czynności procesowych przez Prezes Urzędu oraz sankcjonowaniem naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych,
 2. przegląd orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w celu realizacji uprawień Prezesa Urzędu w zakresie zaskarżania orzeczeń Izby,
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski w sprawie zaskarżania wyroków KIO,
 4. analiza skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w celu oceny zasadności przystąpienia Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi,
 5. współpraca z radcami prawnymi i innymi osobami, którym zostało powierzone przygotowywanie projektów: skarg Prezes Urzędu na orzeczenia Izby, przystąpień Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w zakresie przeglądu i doboru orzecznictwa,
 6. przygotowywanie wykazów, zbiorów, analiz i opracowań dotyczących orzecznictwa organów orzekających w sprawach zamówień publicznych,
 7. upowszechnianie wiedzy odnośnie orzecznictwa dotyczącego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w formie m.in. informacji publikowanych na stronie internetowej, przekazywanych do Kierownictwa i pracowników Urzędu, prezentacji oraz szkoleń,
 8. przygotowywanie informacji statystycznych i innych informacji o funkcjonowaniu Zespołu na potrzeby Kierownictwa Urzędu.
Przejdź do góry strony