Departament Prawny

Dyrektor: Bogdan Artymowicz

Z-ca Dyrektora: Brygida Brańko

tel. (22) 458 77 05

Departament Prawny realizuje zadania Prezesa związane z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu zamówień publicznych i analizą orzecznictwa, zadania związane z legislacją oraz zapewnia reprezentację Prezesa przed organami ochrony prawnej.

W skład Departamentu Prawnego zwanego wchodzą następujące jednostki wewnętrzne:

 1. Wydział Opinii, Spraw Administracyjnych i Sądowych;
 2. Wydział Legislacji;
 3. Wydział Analiz Orzecznictwa.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Opinii, Spraw Administracyjnych i Sądowych należy w szczególności:

 1. udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym opinii prawnych i stanowisk;
 2. przygotowywanie konspektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, a po ich akceptacji przez Prezesa Urzędu przygotowywanie projektów odpowiedzi;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z właściwości Prezesa Urzędu,
 4. analiza podstaw do występowania z powództwami pozostającymi w zakresie właściwości Prezesa Urzędu oraz ze skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;
 5. zastępstwo procesowe w sprawach pozostających we właściwości Departamentu i w innych sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu,
 6. przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy na potrzeby Kierownictwa Urzędu i innych komórek organizacyjnych Urzędu.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Legislacji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych, wraz z uzasadnieniami i OSR, dotyczących systemu zamówień publicznych oraz prowadzenie prac legislacyjnych w tym zakresie;
 2. opiniowanie projektów założeń do projektów ustaw, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, otrzymanych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów i Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
 3. obsługa udziału Prezesa Urzędu i analiza materiałów rozpatrywanych przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
 4. udział w:
  1. konferencjach uzgodnieniowych dotyczących projektów założeń do projektów ustaw oraz innych dokumentów rządowych, w szczególności strategii, opiniowanych przez Urząd,
  2. konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach Komisji Prawniczych dotyczących aktów prawnych opiniowanych przez Urząd,
  3. w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących projekty ustaw związane z systemem zamówień publicznych,
  4. posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów rozpatrujących dokumenty związane z systemem zamówień publicznych;
 5. współpraca z Rządowym Centrum Legislacji w zakresie opracowywania, na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów, projektów ustaw;
 6. udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie dotyczące procesu legislacyjnego i podejmowanych lub planowanych działań zmierzających do zmian przepisów regulujących system zamówień publicznych;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z procesem legislacyjnym;
 8. ewidencjonowanie, gromadzenie i opracowanie wszelkich opinii, uwag oraz propozycji dotyczących systemu zamówień publicznych;
 9. obsługa udziału Prezesa Urzędu w konferencjach uzgodnieniowych oraz w posiedzeniach:
  1. Rady Ministrów,
  2. komisji sejmowych, komisji senackich, posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu,
  3. Komisji Prawniczych,
  4. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów,
  5. Rady Legislacyjnej
   - rozpatrujących dokumenty związane z systemem zamówień publicznych;
 10. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w szczególności:
  1. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych z pracą nad projektem;
  2. udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
  3. opracowywanie raz w roku informacji o działaniach podejmowanych w roku poprzednim wobec Prezesa Urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 11. zamieszczanie na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumentów związanych z procesem legislacyjnym dotyczącym konsultacji społecznych i uzgodnień międzyministerialnych projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych;
 12. przygotowywanie do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu notatek i komunikatów dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego
 13. przygotowywanie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu:
  1. informacji dotyczących aktualnego etapu procesu legislacyjnego dotyczącego danego projektu dokumentu rządowego związanego z systemem zamówień publicznych (projekty dokumentów rządowych, pisma w sprawie),

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Analiz Orzecznictwa należy w szczególności:

 1. analiza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w celu dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w związku z przygotowywaniem opinii prawnych, podejmowaniem czynności procesowych przez Prezes Urzędu oraz sankcjonowaniem naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych;
 2. przegląd orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w celu realizacji uprawień Prezesa Urzędu w zakresie zaskarżania orzeczeń Izby;
 3. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski w sprawie zaskarżania wyroków KIO;
 4. analiza skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w celu oceny zasadności przystąpienia Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi;
 5. współpraca z radcami prawnymi i innymi osobami, którym zostało powierzone przygotowywanie projektów: skarg Prezes Urzędu na orzeczenia Izby, przystąpień Prezesa Urzędu do postępowań skargowych przed sądami okręgowymi oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w zakresie przeglądu i doboru orzecznictwa;
 6. przygotowywanie wykazów, zbiorów, analiz i opracowań dotyczących orzecznictwa organów orzekających w sprawach zamówień publicznych;
 7. upowszechnianie wiedzy odnośnie orzecznictwa dotyczącego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w formie m.in. informacji publikowanych na stronie internetowej, przekazywanych do Kierownictwa i pracowników Urzędu, prezentacji oraz szkoleń.