Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Dyrektor: Emilia Garbala

tel. (22) 458 77 70

Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej realizuje zadania wynikające z uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w szczególności w zakresie zamówień współfinansowanych ze środków UE.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. analiza wniosków wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wszczęcia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przygotowanie odpowiedzi na te wnioski,
  2. występowanie do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli lub postępowania wyjaśniającego,
  3. wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności wymaga wiadomości specjalnych,
  4. analiza i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie protokołów kontroli i informacji o wynikach kontroli,
  5. analiza zastrzeżeń do wyników kontroli zamówień oraz opracowanie projektu stanowiska Prezesa Urzędu w tym zakresie,
  6. przygotowanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
  7. prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.