Departament Kontroli Zamówień Publicznych

Dyrektor: Zbigniew Wiecha

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Tyc-Okońska

tel. (22) 458 77 65

Departament Kontroli Zamówień Publicznych realizuje zadania wynikające z ustawowych uprawnień kontrolnych Prezesa w zakresie kontroli doraźnej i uprzedniej zamówień publicznych.

W skład Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych wchodzą następujące jednostki wewnętrzne:

 1. Wydział Kontroli Systemowej i Zawiadomień;
 2. Pierwszy Wydział Kontroli Doraźnej;
 3. Drugi Wydział Kontroli Doraźnej;
 4. Pierwszy Wydział Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej;
 5. Drugi Wydział Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydział Kontroli Systemowej i Zawiadomień, należy w szczególności:

 1. analiza zawiadomień wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia, zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata oraz zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata,
 2. prowadzenie kontroli systemowych i przygotowanie raportów,
 3. analiza wniosków o kontrolę dotyczących zawiadomień, o których mowa w pkt 1 oraz innych spraw przekazanych do załatwienia,
 4. analiza stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych pod kątem zasadności wystąpienia przez Prezesa Urzędu do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części i kierowanie wniosków w tym zakresie do Departamentu Prawnego,
 5. występowanie do zamawiających z żądaniem przekazania wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów związanych z kontrolowanym postępowaniem lub udzielonym zamówieniem publicznym,
 6. wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych oraz nadzór nad realizacją umów zawartych z biegłymi,
 7. przygotowywanie projektów protokołów kontroli, projektów informacji o wynikach kontroli,
 8. analiza zastrzeżeń do wyników kontroli oraz opracowywanie projektów stanowiska Prezesa w tym zakresie,
 9. przygotowanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
 10. prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydziały: Pierwszy Wydział Kontroli Doraźnej, Drugi Wydział Kontroli Doraźnej i Pierwszy Wydział Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej, Drugi Wydział Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej, należą w szczególności:

 1. analiza wniosków wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wszczęcia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przygotowanie odpowiedzi na te wnioski,
 2. występowanie do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli lub postępowania wyjaśniającego,
 3. wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych oraz nadzór nad realizacją umów zawartych z biegłymi,
 4. analiza i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie projektów protokołów kontroli i informacji o wynikach kontroli,
 5. analiza zastrzeżeń do wyników kontroli oraz opracowywanie projektów stanowiska Prezesa Urzędu w tym zakresie,
 6. przygotowanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
 7. prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.
Przejdź do góry strony