Departament Kontroli Doraźnej

Dyrektor: Katarzyna Tyc-Okońska

tel. (22) 458 77 65

Departament Kontroli Doraźnej realizuje zadania wynikające z uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu, w szczególności w zakresie wniosków o kontrolę dotyczących zamówień nie współfinansowanych ze środków UE oraz zawiadomień wpływających do Prezesa Urzędu bez względu na źródło finansowania.

Do zadań Departamentu w zakresie realizowanych przez Wydział Kontroli Zawiadomień czynności związanych z badaniem i oceną legalności wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata, zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata, należy w szczególności:

 1. analiza zawiadomień wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata oraz zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata;
 2. analiza wniosków o kontrolę dotyczących zawiadomień, o których mowa w pkt 1 oraz innych spraw przekazanych do załatwienia;
 3. występowanie do zamawiających z żądaniem przekazania wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów związanych z kontrolowanym postępowaniem lub udzielonym zamówieniem publicznym;
 4. wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych;
 5. przygotowywanie projektów protokołów kontroli, projektów informacji o wynikach kontroli;
 6. analiza zastrzeżeń do wyników kontroli oraz opracowywanie projektów stanowiska Prezesa w tym zakresie;
 7. prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.

Do zadań Departamentu, realizowanych przez Wydziały: Pierwszy Wydział Kontroli Zamówień, Drugi Wydział Kontroli Zamówień należą w szczególności:

 1. analiza wniosków wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wszczęcia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zamówień nie współfinansowanych ze środków UE publicznego i przygotowanie odpowiedzi na te wnioski;
 2. występowanie do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia;
 3. wnioskowanie o zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych;
 4. analiza i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie projektów protokołów kontroli i informacji o wynikach kontroli;
 5. analiza zastrzeżeń do wyników kontroli oraz opracowywanie projektów stanowiska Prezesa w tym zakresie;
 6. przygotowanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
 7. prowadzenie okresowych analiz wyników kontroli.