Audyt Wewnętrzny

Audytor wewnętrzny: Krzysztof Gajewski

Audytor wewnętrzny zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Audytu Wewnętrznego odpowiada za przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie, zgodnie z odrębnymi przepisami i powszechnie uznawanymi standardami audytu i podlega bezpośrednio Prezesowi Urzędu, a w zakresie organizacyjnym Dyrektorowi Generalnemu.

Do zadań audytora należy w szczególności:

  1. przygotowanie, w porozumieniu z Prezesem Urzędu, rocznego planu audytu wewnętrznego w Urzędzie, z uwzględnieniem analizy ryzyka obszarów działalności Urzędu;
  2. przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Urzędzie;
  3. wykonywanie czynności sprawdzających;
  4. przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych;
  5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
  6. opracowywanie przedkładanie Prezesowi Urzędu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  7. opracowywanie technik i narzędzi wykorzystywanych w pracach audytu wewnętrznego.
Przejdź do góry strony