Slider

Aktualności

Ogłoszenie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex

Opublikowano: 2017-08-11

W dniu 13 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ECLI:EU:C:2017:557.

Opinia dotycząca relacji art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opublikowano: 2017-08-09

W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14), w którym zmianie uległa dotychczasowa linia orzecznicza Trybunału w przedmiocie niektórych aspektów powoływania się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego. Powyższe orzeczenie spowodowało konieczność aktualizacji opinii UZP ws. interpretacji art. 22a ust. 6 ustawy Pzp...

Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r.

Opublikowano: 2017-08-09

Szanowni Państwo, prezentujemy opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych raport pn. „Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r.”

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Opublikowano: 2017-08-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 14 sierpnia 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. zostało przyjęte przez Radę Ministrów

Opublikowano: 2017-08-08

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęłaSprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili uwag do ww. dokumentu.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)