Wizyta delegacji ukraińskiej w Polsce

W dniach 6-10 lutego 2017 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwa ds. Rozwoju Gospodarczego i Handlu, Państwowej Służby Kontroli, Komitetu Antymonopolowego, Izby Kontroli, Komitetu Polityki Gospodarczej Parlamentu oraz ukraińskiego oddziału Transparency International. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Harmonizacja ukraińskiego systemu zamówień publicznych ze standardami Unii Europejskiej”, realizowanego przez stronę ukraińską przy wsparciu UE.

Podczas wizyty przedstawicielom ww. instytucji zaprezentowano informacje na temat ram prawnych i instytucjonalnych w polskim systemie zamówień publicznych. Omówione zostały także ostatnie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych związane z implementacją do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych. Strona ukraińska została również zapoznana z zasadami kontroli zamówień publicznych obowiązującymi w Polsce, a także z zasadami gromadzenia i analizy danych dotyczących rynku zamówień publicznych.

Członkowie delegacji spotkali się również z przedstawicielami Krajowej Izby Odwoławczej. Spotkanie było okazją do zapoznania się z zasadami funkcjonowania systemu odwoławczego w Polsce, a także  z rolą i sposobami działania Izby.

Ponadto, w ramach wizyty zorganizowano spotkania w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Finansów oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas tych spotkań członkowie delegacji mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie działania tych instytucji zwłaszcza w kontekście identyfikacji i zwalczania nieprawidłowości i nadużyć w wydatkowaniu środków publicznych.

Wizyta studyjna delegacji ukraińskiej była także okazją do zapoznania się z podstawowymi założeniami reformy systemu zamówień publicznych na Ukrainie, ukraińskim systemem kontroli zamówień oraz systemem zamówień elektronicznych PROZORRO.