Porozumienie o współpracy pomiędzy UZP i UOKiK

W dniu 1 września 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Pan Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  podpisali Porozumienie o współpracy, którego celem jest wzmocnienie efektywności realizacji ustawowych zadań wskazanych organów.

Prezesi Urzędów wyrazili gotowość do:

  • wymiany informacji dotyczących zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości
    w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, a w szczególności zmów przetargowych;
  • inicjowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym;
  • udziału w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach;
  • konsultacji przy opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym;
  • uzgadniania i podejmowania, z uwzględnieniem swojej właściwości, wspólnych działań;
  • współpracy przy przygotowywaniu propozycji zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących obszarów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz
    w przepisach regulujących system zamówień publicznych, mających na celu wyeliminowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz zapobieganie pojawieniu się nowych.

Podczas uroczystości zwrócono uwagę na istotne znaczenie współdziałania Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  dla prawidłowości funkcjonowania rynku zamówień publicznych.

Galeria zdjęć