Konferencja "Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym"

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Bogdan Artymowicz - Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych uczestniczyli w konferencji zatytułowanej "Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym", zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, objętej patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wystąpienie Pani Prezes dotyczyło aspektów społecznych w zamówieniach publicznych po nowelizacji. Dostrzegając potrzebę wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz ich znaczenie w systemie zamówień publicznych, Pani Prezes zachęcała uczestników konferencji do wprowadzania nowych rozwiązań sprzyjających aktywizacji grup społecznie marginalizowanych w procesie udzielania zamówień. Zwróciła uwagę na potrzebę nowoczesnego podejścia do zamówień publicznych zarówno na etapie przygotowania postępowania, tj. opisu przedmiotu zamówienia, formułowania warunków realizacji zamówienia i wymagań wobec wykonawców, jak również podczas procedury zamówieniowej.

Dyrektor B. Artymowicz omówił stosowanie znowelizowanych przepisów w zakresie kryteriów oceny ofert. Rekomendował zamawiającym odważniejsze sięganie po kryteria inne niż cena i nadawanie im większej rangi. Podkreślał potrzebę precyzowania rezultatu zamówienia z uwzględnieniem jego jakości, adekwatności do potrzeb, a tym samym korzystania z kryteriów  pozacenowych.

Prelekcje podczas konferencji wygłosili również przedstawiciele świata nauki: Pandr hab. Ryszard Szostak prof. nazdw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - „Zastosowanie koncesji budowlanej w działalności komunalnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego”, dr hab. Janusz Niczyporuk prof. nadzw. UMCS w Lublinie - „Podmiotowość Zamawiających w samorządzie terytorialnym, dr hab. Michał Kania prof. nadzw. Uniwersytetu w Katowicach - „Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego”, dr hab. Andrzej Panasiuk prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku - „ Instrumenty innowacyjne w procesie świadczenia usług publicznych z perspektywy zamówień publicznych samorządu terytorialnego”, dr hab. Henryk Nowicki z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu - „Zamówienia In-house w jednostkach samorządu terytorialnego”, dr Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego - „O wylaniu dziecka z kąpielą, czyli wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych samorządu terytorialnego”, dr Paweł Nowicki z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu - „Efektywność zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz dr Marzena Furtak – Niczyporuk i dr Mariusz Filipek z UMCS w Lublinie - „Zamówienia publiczne In-house na odbiór odpadów komunalnych w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 180 osób reprezentujących przede wszystkim instytucje samorządowe.