Konferencja prasowa w ramach kampanii edukacyjnej „Czy cena czyni cuda?”

W ramach kampanii edukacyjnej „Czy cena czyni cuda?” objętej patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, realizowanej  przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska,  15 maja 2017 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzaty Stręciwilk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pana Mariusza Haładyja, przedstawicieli ZIPSEE „Cyfrowa Polska” z Panem Prezesem Michałem Kanownikiem na czele oraz przedstawicieli firmy ARC Rynek i Opinia.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w ramach kampanii badania, dotyczącego kryteriów oceny ofert.

Prezes Urzędu, Pani Małgorzata Stręciwilk poinformowała, iż Urząd Zamówień Publicznych z uwagą przygląda się praktyce stosowania przez zamawiających pozacenowych kryteriów oceny ofert. W celu zdiagnozowania sytuacji w tym obszarze, w tym również odnośnie wpływu ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych na korzystanie z kryteriów innych niż cena,  prowadzi pogłębioną analizę konkretnych danych dotyczących faktycznego stosowania przez zamawiających kryteriów oceny ofert. Obecnie trwa jeszcze opracowanie raportu dotyczącego tej ważnej dla systemu zamówień publicznych kwestii i w najbliższym czasie Urząd zaprezentuje wyniki tego badania. Wstępna ocena zebranych przez Urząd danych potwierdza wynik badania przeprowadzonego w ramach kampanii ZIPSEE, że najczęściej stosowane przez zamawiających kryteria to termin realizacji zamówienia i okres gwarancji. Analizowane są jednak jeszcze szczegółowe dane dotyczące innych, pozytywnych zjawisk związanych z wprowadzonymi w ubiegłym roku regulacjami prawnymi w zakresie kryteriów oceny ofert.

Pani Prezes wyraziła przekonanie, iż należy podejmować starania, aby ograniczyć stosowanie przez zamawiających pozacenowych kryteriów oceny ofert jedynie pro forma, w celu wypełnienia obowiązku ustawowego. Niezbędne jest w tym zakresie wsparcie zamawiających nie tylko w doborze odpowiednich kryteriów oceny ofert, ale również w kształtowaniu prawidłowych opisów dokonywania oceny w ramach tych kryteriów i upowszechnianie wzorców w tym  zakresie. Stąd też potrzeba promowania dobrych praktyk odnoszących się do kryteriów innych niż cena oraz wskazywania korzyści wynikających z ich stosowania. Mając na uwadze powyższe, jeszcze w sierpniu ubiegłego roku powołany został w ramach Urzędu Zespół, który zajmuje się tworzeniem dobrych praktyk, w tym również dotyczących stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Urząd samodzielnie realizuje w tym zakresie szereg przedsięwzięć o charakterze informacyjno – edukacyjnym skierowanych do osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych, a także ich kontroli. Urząd również wspiera społeczne inicjatywy na rzecz promowania stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Kampania „Czy cena czyni cuda” wpisuje się właśnie w aktywność w tym obszarze.

Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zauważył, że po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych sytuacja zmieniła się na lepsze w zakresie stosowania przez zamawiających pozacenowych kryteriów oceny ofert.  Kryteria pozacenowe są zdecydowanie częściej stosowane, co od lat było postulatem formułowanym przez przedsiębiorców i ekspertów. Podkreślił, że za zmianami prawa powinny iść działania pozalegislacyjne, aby możliwie najlepiej zrealizować cele nowelizacji. Dlatego cenne byłoby opracowanie katalogów przykładowych kryteriów dla różnych branż przez poszczególne resorty.

Pan Michał Kanownik, Prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” podkreślił potrzebę podnoszenia świadomości wśród urzędników, odpowiadających za zamówienia publiczne, tak by wybierane były nie tylko najtańsze, ale przede wszystkim najlepsze oferty, uwzgledniające również aspekty środowiskowe czy techniczne, co jest głównym celem prowadzonej kampanii „Czy cena czyni cuda”.