Ujednolicony tekst nowego Pzp oraz wykaz rozporządzeń skierowanych do publikacji

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst nowego Prawa zamówień publicznych. Do tekstu dołączono rozdział 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych, który zawiera przepis uchylający, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy. W celu przyjaznego dla Państwa korzystania z nowych oraz znowelizowanych przepisów, elementy ustawy, które zostały dodane do pierwotnej wersji, zostały pogrubione, a kwestie usunięte zostały w dokumencie przekreślone.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEKST UJEDNOLICONY

***

Jednocześnie, nawiązując do poprzednich informacji dotyczących stanu prac na rozporządzeniami do nowego Prawa zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że do publikacji w Dzienniku Ustaw skierowane zostały następujące rozporządzenia:

  1. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień;
  3. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
  4. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych;
  5. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
  6. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3 kolejne projekty rozporządzeń skierowane zostały do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

  1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia …… w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania;
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia …………….. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą;
  3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia …….. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Informacje dotyczące procesu legislacyjnego znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przejdź do góry strony