Tryb z wolnej ręki, a wypowiedzenie umowy przez dostawcę energii elektrycznej

KOMUNIKAT PREZESA UZP W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TRYBU Z WOLNEJ RĘKI W SYTUACJI WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO DOSTAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z informacjami o nasilającym się w ostatnim czasie zjawisku wypowiadania przez wykonawców umów w sprawie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych w trybach konkurencyjnych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz wydanych do tej ustawy aktów wykonawczych, informuję, że okoliczność ta może uzasadniać zastosowanie przez zamawiających trybu zamówienia z wolnej ręki.

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na tej podstawie służyć ma przeciwdziałaniu lub usunięciu skutków nieprzewidywalnej sytuacji, która nie jest przez zamawiającego zawiniona i której nie mógł on przeciwdziałać, a z powodu zaistnienia której staje przed koniecznością natychmiastowego wykonania zamówienia. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy na dostawę energii elektrycznej przez jej dostawcę stwarza zagrożenie zaprzestania dostaw energii elektrycznej na rzecz zamawiającego w krótkim czasie od wypowiedzenia, a w konsekwencji może spowodować paraliż działalności instytucji, niejednokrotnie kluczowych dla zapewnienia podstawowych potrzeb społeczeństwa i strategicznych z perspektywy niezakłóconego funkcjonowania państwa. Umowy na dostawę energii elektrycznej zawarte po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki powinny uwzględniać okres potrzebny na wyłonienie nowego dostawcy energii elektrycznej w trybie konkurencyjnym.

Przejdź do góry strony