Szkolenia online „Społeczne zamówienia publiczne” 29, 30 września 2021 roku

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 29 oraz 30 września 2021 roku dwa jednodniowe szkolenia online z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej za pomocą dedykowanej platformy internetowej.

Tematyka obydwu szkoleń jest taka sama i obejmuje klauzule społeczne oraz pozostałe aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, z rozszerzonym omówieniem dostępności cyfrowej w zamówieniach publicznych. Szczegółowy program szkolenia jest dostępny tutaj.

Wydarzenia adresowane są tylko do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz pracowników instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.

Zasady projektu przewidują, że ten sam uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych (społecznych i zielonych) organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w projekcie „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w latach 2020 – 2022.

W ramach zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres mailowy: kinga.ostrowska@uzp.gov.pl wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu załączone poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika projektu muszą zostać podpisane odręcznie przez uczestnika oraz osobę upoważnioną reprezentującą instytucję  i przesłane jako skan/zdjęcie lub poprzez złożenie przez uczestnika/osobę upoważnioną reprezentującą instytucję, kwalifikowalnego podpisu elektronicznego na wypełnionych dokumentach. Prosimy o wskazanie w formularzu zgłoszeniowym wybranego terminu szkolenia.

Warunkiem kwalifikacji na szkolenia jest przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika projektu.

Ponadto, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu w wersji papierowej należy przesłać  pocztą na adres: Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02 – 676 Warszawa, z dopiskiem wskazującym na datę szkolenia.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona i wynosi 40 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz link do zalogowania się na platformę, na której będzie odbywać się szkolenie online.

Szkolenia są bezpłatne,  prowadzone w formie online umożliwiającej interakcje z trenerami poprzez moderowany czat lub zadawanie pytań na żywo, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej w formie online. Na podstawie obecności na szkoleniu, wyniku testu wiedzy oraz przesłaniu na adres UZP oryginałów Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia uczestnika projektu uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Wydarzenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP, email: kinga.ostrowska@uzp.gov.pl

Przejdź do góry strony