Szkolenia online „Społeczne zamówienia publiczne”

Profesjonalizacja kadr

EDIT: Wyczerpana liczba miejsc na szkolenie 23 listopada. Pozostało kilka wolnych miejsc na szkolenie 27 listopada.

***

Zapraszamy na szkolenie z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, które odbędzie się 27 listpada br. Tematyka szkolenia obejmuje klauzule społeczne oraz pozostałe aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, z rozszerzonym omówieniem dostępności cyfrowej w zamówieniach publicznych. Szczegółowy program szkolenia jest dostępny tutaj.

Obydwa wydarzenia organizowane są w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wydarzenia adresowane są tylko do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz pracowników instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych. Zasady projektu przewidują, że ten sam uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych (społecznych i zielonych) organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w projekcie „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w latach 2020 – 2022.

W ramach zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres mailowy: kinga.ostrowska@uzp.gov.pl wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu załączone poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika projektu muszą zostać podpisane odręcznie przez uczestnika oraz osobę upoważnioną reprezentującą instytucję  i przesłane jako skan/zdjęcie lub poprzez złożenie przez uczestnika i osobę upoważnioną reprezentującą instytucję, kwalifikowalnego podpisu elektronicznego na wypełnionych dokumentach. Prosimy o wskazanie w formularzu zgłoszeniowym wybranego przez Państwa terminu szkolenia.

Warunkiem kwalifikacji na szkolenie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego  Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika projektu.

Ponadto, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu w wersji papierowej należy przesłać  pocztą na adres: Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02 – 676 Warszawa, z dopiskiem wskazującym na datę szkolenia. W przypadku świadczenia pracy w trybie zdalnym, dokumenty należy przesłać w najbliższym możliwym termst dla 40 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz link do zalogowania się na platformę, na której będzie odbywać się szkolenie online.

Szkolenia są bezpłatne,  prowadzone w formie online umożliwiającej interakcje z trenerami poprzez moderowany czat lub zadawanie pytań na żywo, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej w formie online. Na podstawie obecności na szkoleniu oraz wyniku testu wiedzy uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom po przekazaniu Urzędowi papierowej wersji podpisanego Oświadczenia uczestnika projektu oraz Formularza zgłoszeniowego.

Wydarzenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP, adres mailowy: kinga.ostrowska@uzp.gov.pl.

Przejdź do góry strony