Rok 2020 w zamówieniach publicznych

Za nami niezwykle trudnych 12 miesięcy. Rok temu o tej porze nikt nie spodziewał się, że na większość zawodowych i osobistych aktywności wpływ będzie miała pandemia i że organizacje będą musiały dostosować swój model działania do realizacji zadań w tak mocno zmienionej rzeczywistości. Koniec roku to zawsze moment podsumowań, spojrzenia wstecz na to co udało się osiągnąć, jak również okazja do tego, aby przyjrzeć się planom na kolejne tygodnie i miesiące.

Rok 2020 pod kątem realizowanych zadań był dla Urzędu bardzo ambitny. Dzięki szeroko zakrojonym konferencjom, szkoleniom, warsztatom branżowym udało się zdiagnozować ewentualne wątpliwości i udoskonalić Nowe Pzp jeszcze przed jego wejściem w życie. Niewątpliwie dużym wyzwaniem było również zakończenie procesów legislacyjnych związanych z aktami wykonawczymi do Nowego Pzp.  Co niezmiernie ważne, zarówno nowelizacja Nowego Pzp jak i akty wykonawcze zostały opracowane podobnie jak to miało miejsce przy Nowym Pzp z pełną współpracą z interesariuszami rynku zamówień publicznych.

Dumni jesteśmy z postępów związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Liczę, że już wkrótce podzielą Państwo naszą radość wykorzystując Platformę e-Zamówienia z jej kluczowymi funkcjonalnościami, w swojej codziennej pracy. Projekt został przygotowany w pełnej symbiozie z Nowym Pzp i oczekiwaniami rynku. Przypomnieć należy, że w mijającym roku udało się w dniu 31 marca podpisać umowę z wykonawcą i mimo pandemii i wyzwań towarzyszących realizacji, projekt jest wykonywany  zgodnie z jego harmonogramem, a część modułów i funkcjonalności jest już oddanych do użytku.

Rok 2020 upłynął również pod znakiem zagospodarowywania nowych pól aktywności Urzędu. Rozpoczęliśmy wiele nowych obiecujących aktywności. Warto wspomnieć w tym miejscu o grupach roboczych dedykowanych do przygotowywania zamówieniowych dokumentów branżowych. Współpracujemy z branżą IT w zakresie systemów informatycznych oraz zakupu zestawów komputerowych. Rozpoczęliśmy prace z branżą medyczną nad rekomendacjami dotyczącymi wyrobów medycznych. Wreszcie w czwartym kwartale 2020 r. podjęliśmy działania wspólnie z branżą budowlaną i architektoniczną w zakresie rekomendacji dotyczących konkursu, który został całkowicie przemodelowany w Nowym Pzp.

Mając świadomość tego, że wprowadzenie nowej, istotnej regulacji, jaką jest Nowe Pzp, zwłaszcza na początku może wywoływać wiele pytań, postanowiliśmy siłami Urzędu Zamówień Publicznych, przygotować dla Państwa Komentarz do Nowego PZP.  Aktualnie znajduje się on w ostatnich iteracjach  i mamy nadzieję, że już niebawem udostępnimy go na naszej stronie.

Dzięki ankiecie dotyczącej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych, Urząd po raz pierwszy w tak kompleksowy sposób zidentyfikował i opisał obszary związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Działania wspierające profesjonalizację kadr znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnych miesiącach, kiedy to wskazane obszary wypełnią się treścią konkretnych projektów i ramami współpracy z uczestnikami rynku.

Cieszymy się również z tego, że mimo przeciwności pandemicznych udało się nam w tych trudnych warunkach zapewnić funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej a Członkowie Izby i Pracownicy Urzędu pomimo towarzyszących nam wszystkim obaw i trosk realizowali swoje obowiązki i umożliwili finalizację wielu postępowań o zamówienie publiczne.

Zamykając rok 2020 mamy poczucie, że realizowane projekty we wszystkich dziedzinach realnie zmieniają rzeczywistość zamówieniową wokół nas.

Początek nowego roku będzie okresem intensywnej nauki oraz obserwacji tego jak regulacje nowego Pzp sprawdzają się w rzeczywistości oraz jakie nowe potrzeby elektronizacyjne zostaną wykreowane przez interesariuszy. Planujemy również kolejne aktywności, które mają wspomóc uczestników rynku i realnie wpłynąć na kształt zamówieniowej rzeczywistości.

Część z pomysłów dotyczy obszaru elektronizacji. W ciągu 2021 roku oddane zostaną kolejne moduły platformy e-Zamówienia, m.in. moduł składania ofert i wniosków czy moduł Business Inteligence. Po realizacji tego największego publicznego projektu informatycznego obszaru zamówień publicznych, w planach Urzędu jest dalsza elektronizacja, w tym zwłaszcza dotycząca postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W dalszym ciągu toczyć będą się prace nad dokumentami wzorcowymi i rekomendacjami dla poszczególnych branż. Te dokumenty, podobnie jak wzorcowe kryteria kosztowe oraz katalog klauzul przeglądowych oddany uczestnikom rynku w tym roku, stanowią istotną wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy zamówień publicznych. Postrzegamy rolę Urzędu jako promotora dobrych wzorców oraz inspiratora zmian, przez co tego typu inicjatywy stanowią zawsze jeden z naszych priorytetów. Ich przejawem jest również udział i pomoc uczestnikom rynku w przybliżaniu narzędzi BIM czy stwarzanie pól do wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu za współpracę w 2020 roku. Dziękujemy za niezliczone debaty, dyskusje, wskazówki, udział w przygotowywaniu projektów dokumentów, liczne wymiany poglądów oraz inspiracje, które znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennej działalności Urzędu. Dziękujemy również za dzielenie się z nami Państwa wiedzą i doświadczeniem. Wierzymy, że tak jak przy tworzeniu nowego Pzp, jak przy pracach w grupach roboczych, tak w kolejnych, nowych aktywnościach również będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i zaangażowanie.

Dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie!

Przejdź do góry strony