Realizuj inwestycje zgodnie z metodyką BIM

Serdecznie zapraszamy do lektury opracowania BIM Standard PL. BIM Standard PL powstał pod patronatem Polskiego Związku Pracowników Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy udziale generalnych wykonawców, projektantów oraz ekspertów Fundacji EccBIM. W opracowaniu podręcznika uczestniczyli także pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych. Celem opracowania jest wspieranie inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

Czym jest BIM?

BIM (Building Information Modeling) jest metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej opartą na efektywnym wykorzystaniu informacji. Akronim BIM oznacza również cyfrowy model (Building Information Model) czyli „cyfrowego bliźniak” obiektu budowlanego. Celem stosowania metodyki BIM jest zwiększenie efektywności oraz jakości procesu inwestycyjnego oraz obniżenie kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu „cyfrowego bliźniaka” jako kompletnej bazy danych o obiekcie budowlanym. Dane są gromadzone i wykorzystywane na każdym etapie życia obiektu: od koncepcji, poprzez projektowanie, budowę, eksploatację i ewentualne przebudowy aż do rozbiórki. Metodyka BIM obejmuje wskazanie zakresu danych wykorzystywanych w całym cyklu życia obiektu oraz opisanie procesów i metod gromadzenia, przechowywania czy udostępniania tych danych ze szczególnym uwzględnieniem standaryzacji informacji. BIM jest nowoczesną cyfrową alternatywą procesów informacyjnych dotychczas opartych na dokumentacji papierowej i umożliwia efektywną współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Efektem stosowania BIM powinno być obniżenie kosztów budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. „Cyfrowy bliźniak” ma najczęściej formę modelu 3D obiektu budowlanego zawierającego wszystkie niezbędne na danym etapie inwestycji dane lub odesłania do nich.

Czym jest BIM Standard PL?

Kluczowym czynnikiem niezbędnym dla skutecznego wykorzystania metodyki BIM jest nasycenie bazy danych jaką jest model BIM właściwymi, jednoznacznymi  i aktualnymi informacjami zapisanymi w taki sposób aby mogły być odczytane i poprawnie zinterpretowane przez wszystkich uprawnionych uczestników procesu inwestycyjnego.  Aby to zapewnić każdy uczestnik procesu inwestycyjnego musi stosować określone standardy oznaczania, zapisu, przechowywania i odczytu każdej informacji. W procesie inwestycyjnym opartym o BIM mamy do czynienia z dwoma przedmiotami zamówienia: obiektem budowlanym i jego „cyfrowym bliźniakiem”. O ile zamawiający bardzo precyzyjnie potrafi określić swoje wymagania dotyczące obiektu budowlanego, o tyle definiowanie wymagań co do „cyfrowego bliźniaka” jest czymś nowym na rynku i trudnym dla inwestora. Ponadto na rynku polskim brakuje ogólnie uznanych standardów BIM co powoduje, że zamawiający samodzielnie muszą podjąć próby definiowania w dokumentacji zamówienia zakresu i standardów danych jakich oczekują od modelu BIM oraz związanych z nimi standardów procesów zarządzania informacją. Brak standaryzacji może ograniczać korzyści płynące z metodyki BIM. Dlatego też inicjatywa Bim Standard PL, obok podręcznika obejmuje także wzory dokumentów, mające wesprzeć inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

Zapraszamy do lektury i do korzystania z BIM Standard PL!

BIM STANDARD PL

Załączniki do BIM STANDARD PL

Przejdź do góry strony