Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z „Raportem z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku” przygotowanym przez Bluehill Sp. z.o.o na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych w ramach realizacji  projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Raport stanowi podsumowanie wyników badania mającego na celu pogłębioną analizę stanu stosowania społecznych i zielonych zamówień publicznych w Polsce. Badanie obejmowało ocenę posiadania przez zamawiających polityki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych oraz analizę praktycznego wymiaru tej polityki w ramach stosowania aspektów społecznych i środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Materiał koncentruje się na ewaluacji zastosowania przez polskich zamawiających instrumentów prawnych w zakresie aspektów społecznych i środowiskowych, przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w ramach zamówień udzielonych w 2020 roku. Biorąc pod uwagę jednak podobny zakres tych instrumentów w obowiązującej ustawie z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, wyniki i wnioski z badania wskazane w Raporcie nadal stanowią użyteczne źródło informacji na temat praktycznego wymiaru zrównoważonych zamówień publicznych.

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku

Raport w wersji zgodnej ze standardami WCAG

Przejdź do góry strony