Projekt badawczy po weryfikacji formalnej

Informujemy, że projekt badawczy przygotowany przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego (lidera projektu), Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Zamówień Publicznych (lidera merytorycznego projektu) przeszedł pomyślnie ocenę formalną w ramach konkursu GOSPOSTRATEG III organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt ma za zadanie stworzenie interdyscyplinarnej pogłębionej analizy polskiego systemu zamówień publicznych w latach 2017–2021 oraz opracowanie rekomendacji jego zmian, których celem będzie zwiększenie skuteczności. Projekt lokuje się na pograniczu ekonomii, prawa i finansów publicznych. Po przeprowadzeniu badań podstawowych dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce na tle europejskim, w oparciu o bazy danych pozostające w dyspozycji Prezesa UZP, zostanie przeprowadzona analiza statystyczna, ustalona nowa matryca analizy funkcjonowania systemu, pozwalająca na ustalenie rzeczywistych barier skutecznego udzielania zamówień publicznych.

Rezultatem projektu będą:

  • Diagnoza - System polskich zamówień publicznych w latach 2017 - 2021 - będzie składała się z dwóch części - 2017 -2020 i 2021 (obowiązywanie nowego Prawa zamówień publicznych)
  • Dobre Praktyki - np. przykładowe wzory kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, warunków udziału w postępowaniu, zapisów umów w sprawach o zamówienie publiczne
  • Strategia zwiększenia konkurencyjności zamówień publicznych
  • Założenia metodyki prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia z pilotażowym opracowaniem tej analizy na niektórych rynkach i projektem dobrych praktyk

Projekt poddany będzie teraz weryfikacji merytorycznej.

GOSPOSTRATEG III to konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje: pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapkę braku równowagi, pułapkę demograficzną, pułapkę słabości instytucji.

Przejdź do góry strony