O proekologicznych rozwiązaniach w nowym Prawie zamówień publicznych

W trakcie konferencji prasowej 24 września, Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Hubert Nowak zaprezentowali proekologiczne rozwiązania podejmowane przez Urząd oraz znajdujące się w procedowanym obecnie przez Senat nowym Prawie zamówień publicznych.

W zakresie proekologicznych działań prowadzonych przez Urząd wskazano w szczególności prowadzenie działań edukacyjnych, promocji dobrych praktyk, wzorów kryteriów proekologicznych czy wymagań proekologicznych. Prezes Urzędu odwołał się do strony internetowej na której można znaleźć wszystkie dokumenty w tym zakresie.

Podkreślono również, że nowe PZP wprowadza istotne zmiany wzmacniające zakupy proekologiczne. W szczególności polegają one na:

  1. wprowadzeniu podstawy prawnej do uchwalenia dokumentu pn. Polityka zakupowa państwa, który opiera się na potrzebie wdrożenia inteligentnego modelu zarządzania zakupami w ramach realizowanych zamówień publicznych z uwzględnieniem m.in. aspektów środowiskowych (art. 21 i art. 22 nowej ustawy Pzp);
  2. wprowadzeniu zasady efektywności ekonomicznej, zgodnie z którą zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów środowiskowych (art. 17 ust. 1 nowej ustawy Pzp);
  3. obowiązku dokonania przez zamawiających publicznych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, analizy potrzeb i wymagań, uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia, w tym możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia (art. 83 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 nowej ustawy Pzp);
  4. możliwości określenia przez zamawiającego wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriami, opisem przedmiotu zamówienia, czy niektórymi warunkami, które mogą obejmować aspekty środowiskowe.

Ponadto w ramach działań prowadzonych przez UZP we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przygotowywane są rozmaite narzędzia, które mają pomóc zamawiającym m.in. w planowaniu postępowań. Takimi narzędziami będą przykładowo:

  1. interaktywna mapy inwestycji budowlanej, która będzie wskazywać najistotniejsze elementy budynku, które mogą – w zależności od zastosowanych rozwiązań – wywierać określony wpływ na środowisko;
  2. materiał, który ma stanowić swego rodzaju wytyczne/wyjaśnienie dotyczące tego jak w praktyce zastosować metodę oceny kosztów cyklu życia budynku określoną w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. poz. 1357);
  3. kalkulator elektroniczny - który ma stanowić pomoc dla zamawiających w ocenie i porównaniu wpływu środowiskowego (LCA) różnych pojazdów oferowanych przez wykonawców w ramach zamówień publicznych. Przygotowywane narzędzie, pozwoli po wprowadzeniu odpowiednich danych na porównanie pod tym kątem pojazdów, które w konkretnym postępowaniu zostaną zaoferowane zamawiającemu.
Przejdź do góry strony