Nowe Prawo zamówień publicznych – informacja dla wykonawców

Nowe Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Dla wszystkich interesariuszy rynku to ważny moment. Nowe regulacje zmieniają rzeczywistość zamówieniową wokół nas.

Rynek zamówień publicznych nie istniałby bez dwóch grup interesariuszy – zamawiających i wykonawców. W nowym Pzp wprowadzonych zostało wiele rozwiązań, które bezpośrednio wpływają na pozycję wykonawców i które oddziałują mocno na relacje pomiędzy zamawiającymi, a wykonawcami w czasie prowadzenia postępowania i późniejszej realizacji zamówienia. Poniżej wskazane zostały najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowe Pzp z punktu widzenia wykonawców:

 • ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania i elastyczniejsza ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności (art. 108 i 109);
 • ułatwienie procesu dokonywania merytorycznej oceny ofert przy pomocy dokumentów przedmiotowych, które będą składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców (art. 107);
 • brak obowiązku żądania w trybie zamówienia z wolnej ręki oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia (art. 217 ust. 3, art. 306 ust. 2);
 • brak obowiązku żądania wadium nawet przy zamówieniach powyżej progów unijnych, obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium w terminie max. 7 dni (art. 97, art. 98);
 • obniżenie maksymalnej wysokości wadium w zamówieniach krajowych do 1,5 % wartości zamówienia (art. 281 ust. 4, art. 299 ust. 3);
 • brak wymogu podpisywania ofert wyłącznie podpisem kwalifikowanym w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  lub  konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 63 ust. 2);
 • wprowadzenie w art. 433 katalogu klauzul abuzywnych – zakazane w umowach będzie m.in. naliczanie kar umownych za działania, za które nie ponosi odpowiedzialności wykonawca, czy dowolne ograniczanie przez zamawiającego zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron;
 • określenie  w art. 436 i 437 obowiązkowych postanowień umownych - zamawiający będzie musiał przewidzieć m.in.: precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia, łączną maksymalną wysokość kar umownych, czy wskazanie terminu zakończenia umowy (poprze odwołanie do dni, tygodni, miesięcy czy lat);
 • ustawa wprowadza obowiązek zawarcia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień o waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Obowiązek waloryzacji – zarówno w „górę” jak i w „dół”;
 • wprowadzenie w art. 443 obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wykorzystanie instytucji zaliczek i częściowych płatności może przyczynić się do znacznego zwiększenia konkurencyjności;
 • koncentracja ogłoszeń dotyczących zamówień w jednym miejscu. Ogłoszenia mają być publikowane w oficjalnym publikatorze, tj. w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne albo Dzienniku Urzędowym UE dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Plany zamówięń publicznych będą dostępne w jednym publikatorze - Biuletynie Zamówień Publicznych i będą aktualziowane;
 • pełna możliwość wnoszenia odwołań w przypadku postępowań poniżej progów unijnych;
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO i ujednolicenie orzecznictwa sądowego poprzez wskazanie Sądu Okręgowego w Warszawie jako sądu zamówień publicznych właściwego do rozpoznawania wszystkich skarg odwoławczych na orzeczenie KIO;
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO z 7 do 14 dni;
 • wprowadzenie mechanizmu mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu (art. 591-595) – tzn. ugodowego rozwiązywania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyżej wskazane przykłady to jedynie najważniejsze, wybrane zagadnienia istotne z punktu widzenia wykonawców. Zachęcamy do lektury całej ustawy, jak również do śledzenia zakładki „Nowe Pzp” na naszej stronie internetowej, gdzie regularnie pojawiają się nowe aktualizacje, w szczególności dotyczące pytań i odpowiedzi formułowanych przez ostatnie miesiące. Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami tam dostępnymi, jak również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, gdzie znajdują się prezentacje dotyczące najważniejszych zagadnień nowego Pzp.

Przejdź do góry strony