Koszty cyklu życia produktu w postępowaniach zamówieniowych

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednym z kryteriów może być koszt. Stosowany jest jako dodatkowe kryterium obok ceny albo jako samodzielne kryterium.

Informacji o tym jak uwzględnić koszt cyklu życia produktu (Life Cycle Cost - LCC) w prowadzonym postępowaniu w obszarze budownictwa dostarcza przygotowany na zlecenie UZP materiał.

Rachunek kosztu cyklu życia to nic innego, jak analiza ekonomiczna biorąca pod uwagę koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych. Przy uwzględnienia kosztu LCC, zamawiający zyskuje wiedzę na temat wydatków, często nieuświadomionych na etapie prowadzenia postępowania, z którymi będzie musiał liczyć się w przyszłości i na tej podstawie będzie mógł dokonać właściwego wyboru oferenta.

Materiał składa się z dokumentu wyjaśniającego zasady stosowania kryterium kosztów LCC, a także z przykładowego opisu kryterium oraz przykładowej oferty uwzględniającej koszt LCC. Dokument tłumaczy więc praktyczne aspekty stosowania metody oceny kosztów cyklu życia budynku określonej w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. poz. 1357).

Serdecznie zapraszamy do lektury i do korzystania z przykładowych dokumentów.

Uwzględnianie kosztów cyklu życia (LCC) budynku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 1 - Przykładowy opis kryterium kosztu cyklu życia budynku

Załącznik nr 2 - Przykładowe obliczenie kosztu cyklu życia

Przejdź do góry strony