Konferencja online - Nowe Prawo zamówień publicznych - nabór uczestników

Profesjonalizacja kadr

Zakończyliśmy nabór na obydwie konferencje pt. "Nowe Prawo zamówień publicznych". Dziękujemy za zgłoszenia.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, że nagrania obrad konferencji zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej.Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych konferencjach pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”.

Konferencje odbędą się w trybie online 16 listopada i 26 listopada 2020 r. Każda z nich przewidziana jest dla 200 osób.

Jedna osoba może uczestniczyć w jednej  konferencji (zgłoszenia zduplikowane w obu terminach nie będą przyjmowane).

Przedsięwzięcia są adresowane do przede wszystkim do przedstawicieli zamawiających szczebla centralnego i samorządowego, których zapraszamy do udziału w konferencji (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu).

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wyrażenie zgody na rejestrowanie i nagrywanie konferencji w trybie online, w tym wizerunku (zdjęcie/obraz z kamery), głosu (głos z mikrofonu) oraz imienia i nazwiska/inicjałów wyświetlanego podczas dyskusji/czatu w trakcie trwania konferencji.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Przed wzięciem udziału w konferencji zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z wideokonferencji, które zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/138/1525). Prosimy o ograniczenie podawania danych osobowych poprzez:

- używanie na czacie pseudonimów,

- przekazanie Wykonawcy usługi technicznej służbowego adresu mailowego,

- nieudostępnianie linku do konferencji w mediach społecznościowych,

- wyłączenie kamery i mikrofonu w trakcie trwania konferencji,

- zadawanie pytań pisemnie na czacie,

- w miarę możliwości do korzystania z opcji zamazywania tła (w celu ograniczenia widoczności otoczenia dla rozmówców).

Uczestnicy będą jednak mieli możliwość zadawania pytań ustnie i ujawnienia swojego wizerunku poprzez wyrażenie zgody w formie wyraźnego działania potwierdzającego – podłączenie własnej kamerki czy mikrofonu przy zadawaniu pytań.

Udział jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy jednocześnie, że nagrania prezentacji z konferencji zostaną bezpłatnie udostępnione wszystkim interesariuszom rynku zamówień publicznych, na stronie internetowej Urzędu.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Departamentem Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych email: szkolenia@uzp.gov.pl

Konferencje organizowane są w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konferencje są organizowana z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (konferencja I 16.11.2020)

PROGRAM KONFERENCJI 16.11.2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (konferencja II 26.11.2020)

PROGRAM KONFERENCJI 26.11.2020

Przejdź do góry strony