Konferencja dla kierowników zamawiających i seminaria nt. kontroli – wyczerpany limit miejsc

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Zapraszamy do udziału w Konferencji Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej procedurom nowego Prawa zamówień publicznych, która odbędzie się w formule online 25 czerwca 2021 r. Konferencja adresowana jest głównie do kierowników jednostek administracji rządowej i samorządowej. Serdecznie zapraszamy zatem do udziału w przedsięwzięciu kierowników zamawiających bądź osoby przez nich wyznaczone.

Zapraszamy również do udziału w seminariach poświęconych tematyce kontroli według procedur nowego Pzp, które odbędą się w formule online w terminach: 28, 29, 30 czerwca 2021 r.

Seminaria adresowane są do przedstawicieli instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.

Z uwagi na uwarunkowania projektu edukacyjnego udział danego uczestnika jest możliwy wyłącznie w jednym z tych czterech przedsięwzięć.

Uprzejmie zatem prosimy o niepowielanie zgłoszenia tego samego uczestnika w więcej niż jednym terminie.

KONFERENCJA UZP 25.06.2021

Formularz zgłoszeniowy (wyczerpany limit miejsc)

Program konferencji

SEMINARIUM 28.06.2021

Formularz zgłoszeniowy (wyczerpany limit miejsc)

Program seminarium

SEMINARIUM 29.06.2021

Formularz zgłoszeniowy (wyczerpany limit miejsc)

Program seminarium

SEMINARIUM 30.06.2021

Formularz zgłoszeniowy (wyczerpany limit miejsc)

Program seminarium

Przedsięwzięcia są realizowane w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.Przedsięwzięcia są realizowane z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji obowiązującej w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przejdź do góry strony