Jak wprowadzać zmiany do umów w sprawie zamówień publicznych?

Serdecznie zapraszamy do lektury nowej publikacji Urzędu Zamówień Publicznych, poświęconej klauzulom przeglądowym (adaptacyjnym). Klauzule przeglądowe (adaptacyjne) to klauzule umowne, stwarzające możliwość przystosowania (adaptacji) treści stosunku prawnego do zmieniających się w trakcie trwania umowy warunków. Zamawiający już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zabezpieczyć prawidłowy tok realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie klauzul umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych – i takie właśnie klauzule znajdują się w opracowaniu.

W trakcie prac nad nowym Pzp wykonawcy wskazywali większą elastyczność zmiany umów jako zachętę która skłoniłaby przedsiębiorców do większego zaangażowania w rynek zamówień. Równocześnie zamawiający wskazywali, że brakuje im przykładów konkretnych klauzul adaptacyjnych. Zamawiający podnosili, że istnieje wiele przykładów negatywnych (jak nie wolno formułować klauzul albo jakie klauzule są niezgodne z Pzp) natomiast nie ma przykładów pozytywnych, wskazujących jakie sformułowania poszczególnych klauzul są dopuszczalne. Publikacja poświęcona klauzulom przeglądowym jest więc w dużej mierze odpowiedzą na zgłaszane przez uczestników rynku postulaty.

Zachęcamy zamawiających do korzystania z praktycznych przykładów i do uwzględniania klauzul przeglądowych na etapie przygotowywania postępowania.

KLAUZULE PRZEGLĄDOWE (ADAPTACYJNE)

Przejdź do góry strony