Jak funkcjonował system zamówień publicznych w 2018 roku?

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.

Dokument ten zawiera informacje dotyczące stanu prawnego w dziedzinie zamówień publicznych oraz charakterystykę rynku zamówień publicznych, w tym liczbę i wartość udzielonych zamówień, tryby, w jakich zamówienia były udzielane, czas trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  a ponadto informacje na temat działań realizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  w roku 2018 oraz informacje dotyczące Krajowej Izby Odwoławczej, w tym liczby rozpatrywanych przez Izbę odwołań.

Z danych zawartych w sprawozdaniach przekazanych przez zamawiających Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że w 2018 r. zostało udzielonych 143 881 zamówień (w 2017 r. były to 139 133 zamówienia).

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 r. wyniosła 202,1 mld zł i była wyższa o 23% od wartości rynku w 2017 r., w którym zamawiający udzielili zamówień o wartości 163,2 mld zł.

Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały roboty budowlane, które stanowiły 46% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 30%, a usług – 24% wartości udzielonych zamówień.

W 2018 r. nieznacznie wydłużył się przeciętny czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku postępowań o wartości zamówienia poniżej progów unijnych było to 40 dni w stosunku do 38 dni w roku 2017, a w przypadku postępowań o wartości zamówienia powyżej progów unijnych  -  96 dni w stosunku do 93 dni w 2017 r.

Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych wyniosła 2,19, a w przypadku zamówień  o wartościach powyżej progów UE  - 2,09.

Zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich ofert złożonych  w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych w przypadku 85,32% (w 2017 r. – 83,16%) udzielonych zamówień, a w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE cena stanowiła jedyne kryterium w przypadku 11% udzielonych zamówień (w 2017 r. – 10%).

Za pośrednictwem udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych platformy zamawiający przeprowadzili 75 aukcji elektronicznych, osiągając w sumie ponad 23 mln zł oszczędności  w stosunku do pierwotnie złożonych ofert.

Przy wykorzystaniu udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych systemu miniPortal (bezpłatnego narzędzia do elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami w procesie udzielenia zamówienia publicznego, umożliwiającego składanie ofert i wniosków w postaci elektronicznej) w roku 2018 były prowadzone 1522 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. przyjęte przez Radę Ministrów

Przejdź do góry strony