Dwudniowe szkolenia online dot. nowego Pzp - wyczerpany limit miejsc

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Zapraszamy pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi w jednostkach administracji samorządowej i rządowej do udziału w dwudniowych szkoleniach online organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”.

Zgodnie z uwarunkowaniami projektowymi na szkolenia powyższe nie mogą zostać zakwalifikowane osoby reprezentujące inne podmioty niż wskazane powyżej.

Tematyka szkoleń dotyczy procesu przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamieszczone poniżej formularze są pierwszym etapem rekrutacji. Osoby, które zgłoszą swój udział zostaną zakwalifikowane na szkolenie i otrzymają drogą mailową formularz zgłoszeniowy. Aby wziąć udział w szkoleniu osoby zakwalifikowane zobowiązane są przekazać do UZP prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego.

W szkoleniach projektowych można uczestniczyć tylko raz podczas całego czasu trwania projektu, dlatego zapraszamy osoby, które wcześniej nie brały udziału w szkoleniach -1-dniowych, czy 2-dniowych.

Szkolenia są realizowane z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji obowiązującej w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - szkolenie 9-10 czerwca 2022 r. (wyczerpany limit miejsc)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - szkolenie 22-23 czerwca 2022 r. (wyczerpany limit miejsc)

Szczegółowy harmonogram szkoleń i konferencji jest dostępny na stronie Projektu.
Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przejdź do góry strony