Dwudniowe szkolenia online dot. nowego Pzp - wyczerpany limit miejsc

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału w kolejnych 4 kwietniowych szkoleniach dwudniowych organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”.

Tematyka szkoleń dotyczy procesu przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o nowe regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z warunkami określonymi w projekcie - uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych) oraz instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Zamieszczone poniżej formularze są pierwszym etapem rekrutacji. Osoby, które zgłoszą swój udział zostaną wstępnie zakwalifikowane na szkolenia i otrzymają drogą mailową właściwy formularz zgłoszeniowy celem sfinalizowania kwalifikacji na dane szkolenie.

Jeśli instytucja, którą Państwo reprezentują, podlega jednostce administracji rządowej lub samorządowej, uprzejmie prosimy o wskazanie jej nazwy.

Szkolenia są realizowane z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji obowiązującej w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

____________________________________________________________________

Szczegółowy harmonogram szkoleń i konferencji online jest dostępny na stronie Projektu.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

______________________________________________________________________

Zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału w szkoleniach online w następujących terminach:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 19-20 kwietnia 2021 r., (wyczerpany limit miejsc)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 22-23 kwietnia 2021 r., (wyczerpany limit miejsc)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 26-27 kwietnia 2021 r., (wyczerpany limit miejsc)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 29-30 kwietnia 2021 r..(wyczerpany limit miejsc)

Przejdź do góry strony