Dwudniowe szkolenia online dot. nowego Pzp - nabór uczestników

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych modyfikująca w stosunku do poprzednich przepisów proces przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego. W celu wsparcia zamawiających, tj. przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych w pozyskiwaniu wiedzy na temat nowych regulacji, Urząd Zamówień Publicznych rozpoczyna cykl dwudniowych szkoleń online poświęconych tym zagadnieniom.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W 2021 roku zaplanowano 48 szkoleń dwudniowych, w tym do końca kwietnia 26 w trybie online (terminy szkoleń dostępne w harmonogramie działań w projekcie). Pozostałe szkolenia będą sukcesywnie realizowane do grudnia 2021 r. w formie, która będzie możliwa z uwzględnieniem stanu epidemicznego w Polsce.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału w pierwszych sześciu szkoleniach online, które odbędą się na następujących terminach:

8-9 lutego 2021 r.,

11-12 lutego 2021 r.,

15-16 lutego 2021 r.,

18-19 lutego 2021 r.,

22-23 lutego 2021 r.,

25-26 lutego 2021 r.

Szkolenia są nieodpłatne, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu przekazywanych podczas zajęć informacji. Po pozytywnym zaliczeniu testu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dysponować komputerem/laptopem o następujących parametrach: procesor klasy i3 lub podobny, 4 GB RAM, karta muzyczna i graficzna wbudowana, dostęp do łącza internetowego z downloadem minimum 4Mb/s.

Tematyka szkoleń obejmuje: proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne według nowych regulacji, w tym procedurę zamówieniową powyżej i poniżej progów unijnych z uwzględnieniem przepisów przyjaznych MSP, wybór oferty najkorzystniejszej, kryteria oceny ofert,  negocjacje w procesie udzielania zamówień publicznych poniżej i powyżej progów unijnych, elektronizację zamówień publicznych, innowacyjność zamówień publicznych, dostępność plus przy udzielaniu zamówień.

Liczba uczestników szkolenia wynosi 25 osób reprezentujących instytucje administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych) oraz instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych. Wszystkie wpływające do UZP zgłoszenia będą weryfikowane w zakresie podmiotów stanowiących beneficjentów projektu.

Zasady projektu przewidują, że jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu w ciągu całego okresu realizacji projektu.

Szkolenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja na szkolenia

  1. FOMULARZ ZGŁOSZENIOWY i OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - należy wypełnić, podając niezbędne dane z uwagi na wymogi związane ze współfinansowaniem projektu ze środków europejskich i kwestię kwalifikowalności wydatku. Prosimy o dokładne uzupełnienie wszystkich pól zawartych w formularzu, w tym pieczątek instytucji oraz niezbędnych podpisów.
  2. Skan wypełnionego formularza i oświadczenia należy przesłać na adres mailowy szkoleniapower@uzp.gov.pl. Możliwe jest przesłanie formularza podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. Po weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu osoby zakwalifikowane na konkretny termin szkolenia otrzymają potwierdzenie oraz informacje organizacyjne dot. szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wyrazić zgodę na

  1. umożliwienie rejestrowanie i nagrywania konferencji w trybie online, w tym wizerunku (zdjęcie/obraz z kamery) oraz głosu (głos z mikrofonu) oraz imienia i nazwiska/inicjałów wyświetlanego podczas dyskusji/czatu w trakcie trwania szkolenia,
  2. przekazanie adresu mailowego Wykonawcy zapewniającego obsługę techniczną szkolenia w trybie online

Formularz i oświadczenie w wersji papierowej (oryginał) należy przesłać na adres Urzędu Zamówień Publicznych przed terminem rozpoczęcia szkolenia – jest to warunkiem udziału w szkoleniu.

  • Tylko kompletnie wypełnione formularze będą przyjmowane.
  • Do udziału w szkoleniach będą przyjmowani wyłącznie przedstawiciele grup stanowiących beneficjentów projektu, tj. administracji rządowej, samorządowej, w tym jednostek podległych, oraz instytucji kontrolujących zamówienia publiczne.
  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (jedno szkolenie przewidziane jest dla 25 osób) liczy się kolejność zgłoszeń.

Harmonogram szkoleń

Formularz zgłoszeniowy 8-9 lutego 2021 r.,  (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy 11-12 lutego 2012 r., (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy 15-16 lutego 2021 r., (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy 18-19 lutego 2021 r., (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy 22-23 lutego 2021 r., (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy 25-26 lutego 2021 r. (limit miejsc wyczerpany)

Oświadczenie uczestnika projektu

Program szkolenia

Przejdź do góry strony