Bogata oferta edukacyjna na 2021 rok

Przed nami kolejny rok funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Tym razem jednak można się spodziewać, że będzie on wyjątkowy i inny od poprzednich z uwagi na fakt, że udzielanie zamówień publicznych będzie się odbywać pod rządami nowego Prawa zamówień publicznych i w pełni elektronicznie. Dlatego też jak w poprzednich latach Urząd przygotowuje  ofertę działań edukacyjnych, które mają za zadanie wesprzeć interesariuszy rynku w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W roku 2021 działania edukacyjne skoncentrowane będą na obszarze nowego Prawa zamówień publicznych, jak również koncesji na roboty budowlane lub usługi, kontroli procesu udzielania zamówień czy zrównoważonych i innowacyjnych zamówień publicznych.

Zaplanowane zostały szkolenia, konferencje i seminaria adresowane do szerokiego grona uczestników systemu zamówień publicznych (zamawiających, wykonawców, kontrolerów), ale także przygotowanie publikacji, wzorcowych dokumentów, przykładów dobrych praktyk i innych  materiałów przewidzianych do publikacji na stronie internetowej Urzędu. Poniżej postaramy się Państwu przybliżyć esencjonalnie zakres działań na których zamierzamy się skoncentrować.

KONFERENCJE, SEMINARIA, SZKOLENIA

Urząd będzie kontynuował projekt pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”, realizowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). W ramach projektu przewiduje się następujące  przedsięwzięcia edukacyjne:

  • 36 dwudniowych szkoleń z zakresu zamówień publicznych realizowanych w formule online
  • 16 dwudniowych szkoleń z zakresu zamówień publicznych realizowanych stacjonarnie w różnych miastach (o ile obiektywne okoliczności na to pozwolą)
  • konferencja - forum  wymiany doświadczeń dla zamawiających i przedstawicieli instytucji kontroli w formule online
  • konferencja - forum  wymiany doświadczeń dla zamawiających i przedstawicieli instytucji kontroli w formule stacjonarnej (Warszawa - (o ile obiektywne okoliczności na to pozwolą))
  • 3 seminaria dotyczące zagadnień kontroli udzielania zamówień publicznych zaplanowane w formule online
  • seminarium dotyczące zagadnień kontrolnych w zamówieniach publicznych realizowane stacjonarnie w Warszawie (o ile obiektywne okoliczności na to pozwolą)
  • 3 szkolenia z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, 3 szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych
  • 2 konferencje z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i zielonych zamówień publicznych

Ponadto planowana jest organizacja konferencji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przygotowane zostanie również szkolenie elektroniczne z zakresu nowych przepisów oraz opracowane zostaną materiały szkoleniowe dotyczące procedury  podstawowej na potrzeby dwudniowych szkoleń na temat zamówień publicznych.

Kontynuując współpracę ze środowiskiem naukowym specjalizującym się w tematyce zamówień publicznych, Urząd wzorem lat ubiegłych będzie współorganizował również konferencję naukową - forum spotkań różnych środowisk związanych z zamówieniami publicznymi, przyczyniające się do wzmocnienia profesjonalizacji kadr i podniesienia efektywności i innowacyjności zamówień.

PUBLIKACJE

Konkretnym wsparciem uczestników systemu zamówień publicznych w praktyce udzielania zamówień według nowych przepisów będzie opracowywany w Urzędzie KOMENTARZ do nowej ustawy Pzp, który zostanie udostępniony marcu-kwietniu 2021 roku. Będzie to pierwsza sytuacja kiedy tuż po wejściu w życie nowej ustawy, uczestnicy rynku dostaną praktyczny komentarz wyjaśniający poszczególne zapisy. Komentarz będzie więc odpowiedzią na potrzebę kompleksowego spojrzenia na przepisy tej ustawy z uwzględnieniem prawie trzyletniego okresu jej konsultowania i uchwalania. Naszym zamiarem  jest nie tylko omówienie i wyjaśnienie rozwiązań wprowadzonych nowym Pzp, ale również zachowanie w pamięci intencji poszczególnych zapisów oraz zakreślenie możliwości wykorzystania dotychczasowego dorobku doktryny, orzecznictwa i praktyki przy realizacji praw i obowiązków wynikających z nowej ustawy. Komentarz przygotowany przez specjalistów - pracowników UZP przekaże zamawiającym, wykonawcom i kontrolerom odpowiedzi i wskazówki w razie pojawiających się wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów.

Zostanie również opublikowany na stronie internetowej oraz wydany w wersji książkowej Urzędu tekst ujednolicony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia kadr w procesie udzielania zamówień publicznych jest przygotowanie i udostępnianie wzorcowych dokumentów.  Na 2021 rok zostało przewidziane przygotowanie 12 takich materiałów edukacyjnych, w tym wzorcowych dokumentów do nowej ustawy, oraz 6 wzorcowych dokumentów dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych. Materiały te zostaną udostępnione w Repozytorium wiedzy na stronie internetowej UZP.

Materiały te powinny ułatwić korzystanie uczestnikom rynku z nowych przepisów oraz przyczynić się do kształtowania właściwej praktyki zamówieniowej, wpływającej na usprawnienie procesów zakupowych oraz zapewniającej efektywność zamówień publicznych.

W 2021 roku przewiduje się także wydanie: publikacji poświęconej zrównoważonym zamówieniom publicznym, publikacji z referatami przygotowanymi na konferencję naukową oraz 2 innych publikacji na temat Prawa zamówień publicznych.

Kontynuowane będzie również wydawanie cyklicznej publikacji pt. „Orzecznictwo. Zamówienia publiczne”.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszej strony internetowej, gdzie publikowane będą najbardziej aktualne informacje dotyczące planowanych działań edukacyjnych i wydawniczych.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE NOWEGO PZP

Przypominamy jednocześnie, że na stronie internetowej UZP oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych dostępne są liczne materiały dotyczące nowego Prawa zamówień publicznych. W zakładce „NOWE PZP”, obok tekstu ustawy uwzględniającego również ostatnią nowelizację, dostępnych jest ponad 100 pytań i odpowiedzi poświęconych najważniejszym zagadnieniom nowej ustawy. Dostępne są tam również prezentacje dotyczące wybranych ustawowych kwestii, a także pytania kierowane do Urzędu przez przedstawicieli instytucji kontrolujących.

Zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, gdzie zamieszczone zostały nagrania video z jesiennej konferencji online poświęconej nowej ustawie. Dostępne materiały pozwolą na lepsze poznanie regulacji zawartych w nowym Pzp.

Przejdź do góry strony