Komentarz do nowego Pzp

Opracowywany w Urzędzie Zamówień Publicznych komentarz do nowego Pzp stanowi odpowiedź na potrzebę kompleksowego spojrzenia na przepisy tej ustawy z uwzględnieniem prawie trzyletniego okresu jej konsultowania i uchwalania. Zapotrzebowanie to wynika zarówno z ciągłości funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, jak i konieczności jego osadzenia w realiach unijnego rynku zamówień publicznych. Zamiarem autorów jest nie tylko omówienie i wyjaśnienie rozwiązań wprowadzonych nowym Pzp, ale również zachowanie w pamięci intencji poszczególnych zapisów oraz zakreślenie możliwości wykorzystania dotychczasowego dorobku doktryny, orzecznictwa i praktyki przy realizacji praw i obowiązków wynikających z nowej ustawy.

Celem tego dokumentu jest też przekazanie uczestnikom rynku zamówień publicznych odpowiedzi i wskazówek w zakresie mogących się pojawić u nich wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów w szczególności w początkowym okresie ich stosowania.

Publikacja będzie wynikiem pracy specjalistów – pracowników Urzędu. Termin wydania Komentarza uzależniony jest od procesu legislacyjnego nowelizacji nowego Pzp.

Przejdź do góry strony