Zgodnie z art. 48 ust 2 ustawy Pzp „Jednostka samorządu terytorialnego może nabywać określone rodzaje zamówień od centralnego zamawiającego wyznaczonego, w drodze zarządzenia, przez ministra kierującego działem administracji rządowej, lub od wykonawców wybranych przez takiego centralnego zamawiającego, oraz udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego lub zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego”. Czy w takim przypadku jednostka samorządu terytorialnego podlega kontroli zamówienia? Jeśli tak, to w jakim zakresie i na jakiej podstawie? (2020-12-11)

Kompetencje poszczególnych instytucji kontroli w zakresie kontrolowania jednostek samorządu terytorialnego wynikają z przepisów właściwych dla kontroli sprawowanej przez te instytucje. W szczególności, to czy jednostka samorządu terytorialnego podlega kontroli, nie jest uzależnione od udzielenia przez tę jednostkę zamówienia centralnemu zamawiającemu. Tym bardziej, że ustalenie takiego faktu przez instytucję kontrolująca możliwe jest co do zasady w toku kontroli. W takiej sytuacji przedmiotem postępowania kontrolnego będzie w szczególności ocena prawidłowości skorzystania przez tę jednostkę z uprawnienia określonego w art. 48 ust 2 ustawy Pzp. Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, zamawiający odpowiadają za zgodność z ustawą:

  1. przeprowadzanych przez siebie postępowań o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego albo umową ramową zawartą przez centralnego zamawiającego;
  2. wyboru wykonawców zamówień objętych umową ramową zawartą przez centralnego zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 314 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy Pzp.
Przejdź do góry strony