Zgodnie z art. 328 ust. 1 ustawy Pzp do przygotowania i przeprowadzenia konkursu przepisów art. 23, art. 53–55 i art. 57–60 nie stosuje się. Dlaczego nie stosuje się art. 57 ustawy Pzp? Przywołany artykuł mówi m.in., że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Jaka intencja przyświecała ustawodawcy przy wyłączeniu tego przepisu w przypadku przygotowania konkursu? (2020-12-04)

Uznać należy, iż wyłączenie art. 57 ustawy Pzp z zakresu regulacji odnoszących się do konkursu wynika z faktu przewidzenia przez ustawodawcę przepisów szczególnych określonych w art. 330 ust. 3-4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 330 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku konkursu ograniczonego zamawiający ustala także inne niż określone w ust. 2, obiektywne wymagania, których niespełnienie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Z kolei stosownie do art. 330 ust. 4 ustawy Pzp, obiektywne wymagania mogą obejmować podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Przepisy art. 108-123 stosuje się odpowiednio. Tym samym stwierdzić należy w pierwszej kolejności, iż obiektywne wymagania określone w tych przepisach mogą fakultatywnie obejmować poszczególne elementy wymienione w art. 330 ust. 4 ustawy Pzp, jednakże zamawiający nie ma obowiązku stosowania ich łącznie. Ponadto sam obowiązek ustalenia obiektywnych wymagań innych aniżeli określonych w art. 330 ust. 2 ustawy Pzp dotyczy tylko konkursu ograniczonego.

Przejdź do góry strony