Z uzasadnienia do ustawy wynika, że zgodnie z zasadą planowania i przeprowadzania kontroli na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa (analizy ryzyka), kontrole w zakresie zamówień publicznych co do zasady powinny być planowane i przeprowadzane po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, na które może wskazywać w szczególności mała liczba ofert, zarzuty stawiane przez wykonawców dotyczące sposobu określenia warunków udziału w postępowaniu lub opisu przedmiotu zamówienia, odstąpienie od umowy, a także wcześniej stwierdzone u zamawiającego istotne naruszenia prawa. Analiza powinna obejmować identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określałby organ kontroli lub jego organ nadrzędny (art. 598). Czy to każdy organ kontroli odrębnie odpowiada za opracowanie takiej analizy ryzyka? (2021-01-22)

Każdy organ kontroli odrębnie odpowiada za opracowanie analizy ryzyka. Zważywszy, że sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nad nim nadrzędny (art. 598 ust. 3 ustawy Pzp), również ten ostatni może wziąć udział w jej przygotowaniu. Przygotowując taką analizę organ zobowiązany jest, w szczególności, uwzględnić specyfikę kontroli jaką prowadzi dany organ oraz kryteria wg jakich przeprowadza kontrolę zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony