Z czego wynika zwiększająca się „biurokracja”, związana z obowiązkiem sporządzenia raportu z realizacji zamówienia, w którym zamawiający dokonuje oceny tej realizacji. Na pewno, nie wpłynie to na usprawnienie realizacji kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dużym jednostkom. Czy ten raport ma być tylko „odhaczony” jako dokument wynikający z przepisów ustawy, czy też ma być komuś przesyłany? (2020-12-04)

Obowiązek sporządzenia raportu z realizacji zamówienia został uregulowany w art. 446 ustawy Pzp i ma na celu zobligowanie zamawiających w przypadku zamówień, których realizacja napotkała określone trudności, do dokonania oceny realizacji takiego zamówienia. Celem tego obowiązku po stronie zamawiających jest zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych dzięki należycie przeprowadzonej ewaluacji realizacji umowy.

Art. 446 ustawy Pzp wskazuje przypadki, w których zamawiający sporządza raport, obejmujące sytuacje związane z określonym zwiększeniem kwoty wydatkowanej na wynagrodzenie, naliczeniem kary umownej w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej, znaczących opóźnień lub odstąpienia od umowy przez którąś ze stron. Przepis określa również elementy, które ma zawierać raport, a także termin w jakim ma on zostać sporządzony. Ustawodawca nie nakłada natomiast na zamawiających obowiązku przesłania raportu z realizacji zamówienia innym podmiotom. Raport ma realnie służyć zamawiającym - by przeanalizowali treść umowy oraz sposób jej realizacji i wykorzystali wnioski  w odniesieniu do zamówień podobnego typu w przyszłości.

Przejdź do góry strony