W jakiej częstotliwości i w jaki sposób instytucje odpowiedzialne za kontrolę udzielania zamówień publicznych będą przekazywały lub wymieniały się informacjami o przeprowadzanych kontrolach oraz ich wynikach, realizując w ten sposób wymogi stawiane w art. 597 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp)? (2020-12-18)

Bezpośrednia wymiana informacji o przeprowadzonych kontrolach pomiędzy organami kontroli nie jest podstawowym sposobem wykonania dyspozycji art. 597 ustawy Pzp. Podstawowym źródłem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach będą informacje zamieszczone przez organy kontroli na stronach internetowych zgodnie z art. 602 ustawy Pzp. Ustawa Pzp nie określa procedury w jakiej następować może bezpośrednia wymiana informacji o kontrolach pomiędzy organami kontroli. W sprawach indywidulanych, jeżeli w toku kontroli organ poweźmie wiedzę, o przeprowadzonej już kontroli tego zamówienia przez inny organ kontroli – organ będzie mógł wystąpić do organu, który wcześniej przeprowadzał kontrole o stosowne informacje i wyjaśnienia na zasadach ogólnych, ew. zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przez ten organ na stronie internetowej.

Przejdź do góry strony