W jaki sposób należy szacować wartość konkursu, o którym mowa w Rozdziale 5 Szacowanie wartości zamówienia i konkursu ustawy Pzp? Chodzi zwłaszcza o „zamierzenie innowacyjne” (por. art. 325 ust 1 ustawy Pzp), które z definicji jest trudne a czasem niemożliwe do oszacowania. Co kontrolujący może brać pod uwagę badając staranność i rzetelność szacowania w tym przypadku? (2020-12-11)

Normy dotyczące ustalania wartości zamówienia i konkursu znajdują się w ustawie Pzp w dziale I Przepisy ogólne, rozdziale 5 Szacowanie wartości zamówienia, co podkreśla ich uniwersalny charakter i fakt, że obowiązują dla wszystkich zamówień i konkursów, o których mowa w ustawie. Wartością konkursu, zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 nowej ustawy Pzp, w zależności od wybranej przez zamawiającego rodzaju nagrody, będzie wartość przewidzianych nagród oraz wartość zwrotu kosztów przewidzianych dla uczestników konkursu. Jeżeli nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wartością konkursu będzie wartość tego zamówienia, wartość nagród dodatkowych, jeśli zamawiający przewidział takie nagrody oraz wartość zwrotu kosztów przewidzianych dla uczestników konkursu. Wartość konkursu zorganizowanego w celu wyboru zamierzenia innowacyjnego szacowana będzie w taki sam sposób, a zatem sposób szacowania wartości konkursu będzie uzależniony od wybranego przez zamawiającego rodzaju przewidzianej w konkursie nagrody. W trakcie kontroli prawidłowości oszacowania wartości konkursu na wybór zamierzenia innowacyjnego kontrolujący uwzględni kwestię zachowania należytej staranności zamawiającego przy jej ustalaniu.

Przejdź do góry strony