W jaki sposób będzie się odbywać wymiana informacji między kontrolującymi o przeprowadzanych kontrolach wśród zamawiających, a także o ich wynikach? (2021-01-22)

Podstawowym źródłem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach będą informacje zamieszczone przez organy kontroli na stronach internetowych. Jak bowiem stanowi art. 602 ustawy Pzp organy kontroli zamieszczają informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym dokument kończący kontrolę, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. Przy czym, zgodnie z art. 596 ust. 3 ustawy Pzp, obowiązek zamieszczenia informacji na stronie zachodzi nawet wówczas, gdy przepisy odrębne od ustawy Pzp regulujące sposób prowadzenia kontroli przez organy kontroli nie przewidują zamieszczania na stronie takich informacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na art. 597 ust. 4 ustawy Pzp, który nakłada na zamawiającego obowiązek niezwłocznego poinformowania organu wszczynającego kontrolę o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli. Zamawiający zobowiązany jest również udostępnić wyniki takiej kontroli organowi kontroli wszczynającemu kontrolę później.

Przejdź do góry strony