Od którego dnia należy liczyć termin do zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP? Wątpliwość wynika z faktu, iż w ogłoszeniu tym wg projektowanego rozporządzenia należy podać łączną wartość wynagrodzenia wypłaconą z tytułu zrealizowanej umowy. (2020-12-04)

Termin na wykonanie przez zamawiającego obowiązku, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp  liczony jest od wykonania umowy i wynosi 30 dni. Posiłkując się regulacją przepisu art. 446 ust. 4 pkt 1) ustawy Pzp, zgodnie z którą raport z realizacji zamówienia sporządza się w terminie miesiąca od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną można uznać, iż obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy będzie się aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego umowy za wykonaną. Dla realizacji obowiązku zasadnym wydaje się przyjęcie, iż zamawiający nie powinien czekać z publikacją ogłoszenia o wykonaniu umowy np. do zakończeniu okresu gwarancji czy rękojmi, tylko wykonać ciążący na nim obowiązek w terminie 30 dni od wykonania świadczenia głównego umowy (np. przyjęcia, czy odbioru przedmiotu dostawy).

Przejdź do góry strony