Jaki konkretnie wniosek wszczynający kontrolę miał na myśli ustawodawca? (art. 598 ust. 4) (2021-01-22)

Regulacja art. 598 ust 1 Pzp dotyczy kontroli planowanych. Art. 598 ust. 4 ustawy Pzp stanowi natomiast, że analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia nie przeprowadza się w przypadku kontroli wszczynanej na wniosek. Poprzez wniosek należy rozumieć formalne wezwanie organu kontroli do podjęcia działań kontrolnych. Istnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli na wniosek wynika z przepisów właściwych dla danego organu kontroli. Jeżeli podstawy prawne funkcjonowania organu kontroli nie przewidują możliwości przeprowadzenia kontroli w oparciu o wniosek zewnętrznego podmiotu, przepis ten jest dla takich organów bezprzedmiotowy.

Przejdź do góry strony