Jak należy liczyć termin 30 dni od zakończenia kontroli, o którym mowa w art. 602 pzp mając na uwadze art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych? Informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, jednostka kontrolowana przekazuje Izbie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Czy ewentualne zastrzeżenie wniesione przez jednostkę kontrolowaną należy uznać za ostatni dokument kończący kontrolę i od tego zdarzenia liczyć terminy którym mowa w art. 602 pzp? Powyższe zagadnienie wymaga wyjaśnienia, gdyż w przypadku sprzeczności między przepisami rozdziału o ogólnych przepisach dotyczących kontroli w pzp a przepisami odrębnymi (właściwymi ze względu na organ upoważniony do przeprowadzenia kontroli - przepisami ustawy z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych), stosuje się regulacje rozdz. 1 (dział XI) ustawy pzp. Tym samym regulacje zawarte w art. 602 pzp ujmować należy jako lex specialis. (2020-12-18)

Dokumentem kończącym kontrolę jest dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie organu kontrolującego w przedmiocie przeprowadzonej kontroli w zakresie dotyczącym zamówień. W rozstrzygnięciu tym organ kontrolujący bierze pod  uwagę ewentualne zastrzeżenia jednostki kontrolowanej do ustaleń kontroli w przedmiocie zamówień publicznych. W związku z powyższym 30-dniowy termin na zamieszczenie informacji o kontroli rozpocznie swój bieg zależnie od okoliczności, czy podmiot kontrolowany złoży zastrzeżenia do rozstrzygnięcia organu kontroli w przedmiocie zamówień publicznych, czy też nie. Jeżeli instytucja złoży zastrzeżenia, 30-dniowy termin na zamieszczenie informacji o wyniku kontroli rozpocznie swój bieg następnego dnia po przekazaniu jednostce kontrolowanej stanowiska organu kontroli (np. uchwały kolegium RIO na podstawie art. 25b ustawy o RIO). Jeżeli podmiot kontrolowany nie złoży zastrzeżeń do rozstrzygnięcia organu  – 30-dniowy termin rozpocznie bieg następnego dnia po upływie terminu na wniesienie zastrzeżeń do ustaleń organu kontroli.

Wobec powyższego, dokumentem kończącym kontrolę będzie wystąpienie pokontrolne, albo uchwała kolegium RIO rozstrzygająca zastrzeżenia złożone przez podmiot kontrolowany.

Powyższe wynika w szczególności z faktu, że z samego ustalenia, iż w przypadku sprzeczności między przepisami rozdziału o ogólnych przepisach dotyczących kontroli w pzp a przepisami odrębnymi (właściwymi ze względu na organ upoważniony do przeprowadzenia kontroli - przepisami ustawy z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych), stosuje się regulacje rozdz. 1 (dział XI) ustawy pzp nie wynik, że regulacje zawarte w art. 602 pzp ujmować należy jako lex specialis. Lex specialis oznacza normę szczególną, a nie „szczegółową”. Zastosowanie reguły treściowej (lex specialis derogat legi generali) wiąże się z założeniem o „wyjątkowości” (rozumianej jako odstępstwo od ogólnie przyjętej reguły) jednej z norm, a nie o jej kazuistyce.

Przejdź do góry strony