Jak należy interpretować zwrot „w sposób dla niego mniej korzystny”, zawarty w art. 463 nowej Pzp, tj. „Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.”? (2020-12-04)

Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W świetle tego przepisu umowa o podwykonawstwo, tj. umowa w formie pisemnej zawarta pomiędzy wykonawcy a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, nie może zawierać zapisów umowy dotyczących 1) kar umownych i 2) warunków zapłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny, tj. w sposób nie gorszy niż reguluje to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Oznacza to, że zapisy umowy dotyczące kar umownych oraz warunków zapłaty wynagrodzenia muszą być nie gorsze od warunków, na jakich została zawarta umowa o zamówienie publiczne. Każdorazowo punktem odniesienia, w celu ukształtowania zapisów umowy o podwykonawstwo, będzie umowa o zamówienia publiczne zawarta pomiędzy zamawiającym a tym wykonawcą.

Przejdź do góry strony