Jak należy interpretować termin „niezwłocznie” określony w art. 222 ust 6 ustawy pzp, tj.: „W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania”? (2020-12-04)

Zgodnie z art. 222 ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

Ustawa Pzp nie definiuje sformułowania „niezwłocznie” użytego w cytowanym przepisie. Tym samym, termin „niezwłocznie”, którym ustawodawca posłużył się w art. 222 ust. 6 ustawy Pzp należy interpretować w ten sposób, że po wystąpieniu zdarzenia wskazanego w przywołanym przepisie, tj. po otwarciu ofert ostatecznych lub unieważnieniu postępowania, zamawiający udostępnia na stronie internetowej informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach bezpośrednio po dokonaniu tej czynności bez zbędnej zwłoki, tj. najczęściej – jeśli nie ma ku temu przeszkód – jeszcze w tym samym dniu.

Przejdź do góry strony